Sokołowska Anna, Konsekwencje naruszenia przepisów o czasie pracy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 9 sierpnia 2023 r.
Autorzy:

Konsekwencje naruszenia przepisów o czasie pracy

Konsekwencje naruszenia przepisów o czasie pracy

Konsekwencje naruszenia przepisów o czasie pracy

Pracodawcy powinni pamiętać, że już samo naruszenie przepisów o czasie pracy jest wykroczeniem i to bez względu na to, czy pracownik poniósł z tego powodu szkodę, czy też nie.

Zgodnie z art. 281 § 1 pkt 5 k.p., naruszenie przez pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu (np. kierownika zakładu pracy) regulacji dotyczących czasu pracy zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 1000 do 30.000 zł. Przepis ten sformułowany jest dość ogólnie, co w praktyce oznacza, że jakikolwiek czyn godzący w kodeksowe reguły w zakresie czasu pracy ma znamiona czynu karalnego.

Konsekwencje naruszenia przepisów o czasie pracy Inspektor pracy Inspektor pracy Skierowanie wniosku o ukaranie pracodawcy do sądu Poinformowanie pracownika o wynikach kontroli Nałożenie na pracodawcę mandatu karnego Wszczęcie postępowania kontrolnego Przeprowadzenie postępowania kontrolnego Zakres kontroli z czasu pracy Wydanie środków prawnych Wydanie wniosku w wystąpieniu Pracownik Pracownik Zapoznanie się z informacją inspektora pracy Odebranie informacji inspektora pracy Stwierdzenie nieprawidłowości Jakie czynności może podjąć pracownik Pozew do sądu Skarga na pracodawcę Jednoczesne skierowanie sprawy na drogę sądową i złożenie skargi na pracodawcę jaki środek? jaki środek? jaki środek?

Krok: Stwierdzenie nieprawidłowości

Jako pierwszy nieprawidłowości związane z zatrudnianiem jest w stanie stwierdzić pracownik. Jest on bowiem nie tylko najlepiej zorientowany w swojej sytuacji pracowniczej, ale również bezpośrednio zainteresowany tym, aby pracodawca nie łamał wobec niego przepisów.

Krok: Jakie czynności może podjąć pracownik

Pracownik, który zdecyduje się dochodzić swoich praw ma możliwość skorzystania z trzech alternatywnych dróg.