Milczarek Kamila, Konsekwencje błędów lub niewydania świadectwa pracy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 września 2019 r.
Autor:

Konsekwencje błędów lub niewydania świadectwa pracy

Konsekwencje błędów lub niewydania świadectwa pracy

Konsekwencje błędów lub niewydania świadectwa pracy

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest również wydanie pracownikowi świadectwa pracy poprawnie sporządzonego. Przepisy prawa wskazują, jakie dane obowiązkowo powinny się znaleźć w świadectwie pracy, a jakie można zamieścić na żądanie pracownika. Niewywiązanie się ze wskazanych obowiązków może skutkować odpowiedzialnością wykroczeniową oraz odszkodowawczą.

Konsekwencje błędów lub niewydania świadectwa pracy pracodawca pracodawca rozstrzygnięcie sądu naprawienie innej szkody rozstrzygnięcie sądu nałożenie grzywny (!) niewydanie  świadectwa pracy wykroczenie niewłaściwa treść świadectwa pracy (!) odszkodowanie wysokość odszkodowania brak innych roszczeń inne roszczenia

Krok: (!) niewydanie świadectwa pracy

Niewydanie świadectwa pracy

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jedynie w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa w ww. terminie nie jest możliwe, pracodawca powinien w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesłać świadectwo pracy pracownikowi lub osobie upoważnionej przez pracownika za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, z późn. zm.) albo doręczyć je w inny sposób. Zatem realizacja tego obowiązku może nastąpić poprzez wręczenie świadectwa pracy pracownikowi w miejscu jego dotychczasowego zatrudnienia, a gdy jest to niemożliwe lub utrudnione, wówczas pracodawca powinien przesłać ten dokument do znanego mu miejsca pobytu pracownika najwcześniej, jak tylko może to - w konkretnej sytuacji faktycznej - nastąpić (zob. uchwała SN z dnia 28września 1976 r., I PZP 41/76, OSP 1977, nr 2, poz. 21).

Obowiązek pracodawcy nie jest uzależniony od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą, np. rozliczenia się z powierzonego mienia, czy zwrotu pożyczki w kasie zapomogowo-pożyczkowej (por. wyrok SN z dnia 18 lutego 1976 r., I PR 1/76).

Ważne

Pracodawca jest również zobowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy, mimo że nawiązał z tym samym pracownikiem kolejną umowę w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, jeżeli pracownik wystąpi z takim wnioskiem. Wniosek pracownika powinien być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Uwaga! Ryzyko: Ryzyko popełnienia błędu Wysłanie świadectwa pracy np. do organu rentowego, zamiast wydania go pracownikowi, narusza art. 97 § 1 k.p., choćby pracownik zgłosił pracodawcy zamiar przejścia na rentę inwalidzką (por. wyrok SN z dnia 14 listopada 1996 r., I PKN 15/96).

Krok: wykroczenie

Niewydanie świadectwa pracy - wykroczenie

Pracodawca, który narusza wynikający z art. 97 § 1 i 11 k.p. obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym przewidziane w art. 282 § 1 pkt 3 k.p., zagrożone karą grzywny od 1000zł do 30.000zł.

Ważne

Wykroczeniem przeciwko prawom pracownika jest niewydanie świadectwa pracy. Wydanie świadectwa pracy po terminie stanowi naruszenie prawa, nie jest jednak wykroczeniem.