Zgoliński Igor, Końcowe zaznajomienie z materiałem postępowania przygotowawczego w postępowaniu karnym skarbowym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2018 r.
Autor:

Końcowe zaznajomienie z materiałem postępowania przygotowawczego w postępowaniu karnym skarbowym

Końcowe zaznajomienie z materiałem postępowania przygotowawczego w postępowaniu karnym skarbowym

Końcowe zaznajomienie z materiałem postępowania przygotowawczego w postępowaniu karnym skarbowym

Przepis w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2016 r. Zobowiązuje organ prowadzący postępowanie przygotowawcze do zaznajomienia stron z materiałem postępowania przygotowawczego, jeśli złożą one skutecznie wniosek o dokonanie tego rodzaju czynności. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są podejrzany, podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej, interwenient oraz obrońcy i pełnomocnicy.

Zobacz też Zaznajomienie z materiałami postępowania przygotowawczego.

Krok: złożenie wniosku o zaznajomienie z materiałem postępowania przygotowawczego

Postępowanie może zostać zainicjowane wnioskiem podejrzanego, osoby pociągniętej do odpowiedzialności posiłkowej oraz interwenienta, a także obrońców i pełnomocników tych stron.

Wniosek musi spełniać podstawowe wymogi dla pism procesowych, które są określone w art. 119 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego - dalej k.p.k. - w zw. z art. 113 § 1 k.k.s., i zawierać:

1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy;

2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo;

3) treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem;

4) datę i podpis składającego pismo.

O możliwości złożenia wniosku strony powinny zostać pouczone przed pierwszym przesłuchaniem. Wniosek można złożyć już w tym momencie, lecz także na dalszym etapie postępowania przygotowawczego, do chwili zamknięcia śledztwa. Oświadczenie woli o zaznajomieniu strona może odwołać. Nie traci jednak wówczas prawa do złożenia kolejnego wniosku w tym zakresie, o ile nie doszło jeszcze do zamknięcia postępowania.

organ prowadzący postępowanie organ prowadzący postępowanie wyznaczenie kolejnego terminu zaznajomienia i powiadomienie podmiotu wnioskującego wydanie postanowienia o zamknięciu śledztwa lub dochodzenia czy podmiot wnioskujący usprawiedliwił niestawiennictwo i wnosił o nieprzeprowadzanie czynności? czy podmiot wnioskujący stawił się na zaznajomieniu? 3 dniowy termin na składanie wniosków o uzupełnienie postępowania wyznaczenie terminu zaznajomienia i powiadomienie o nim uprawnionego podmiotu ocena materiału dowodowego pod kątem występowania podstaw do wniesienia skargi inicjującej postępowanie sądowe otrzymanie wniosku o zaznajomienie z materiałem postępowania przygotowawczego zaznajomienie podejrzanego z materiałami postępowania wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania sporządzenie skargi inicjującej postępowanie sądowe uprawniony podmiot uprawniony podmiot otrzymanie powiadomienia otrzymanie powiadomienia złożenie wniosku o zaznajomienie z materiałem postępowania przygotowawczego nie tak nie tak podstawy brak podstaw

Krok: otrzymanie wniosku o zaznajomienie z materiałem postępowania przygotowawczego

Skuteczne złożenie wniosku implikuje obowiązek podjęcia czynności procesowych przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze związanych z zaznajomieniem.