Przybysz Piotr, Kolejne postępowanie sprawdzające

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autor:

Kolejne postępowanie sprawdzające

Kolejne postępowanie sprawdzające

Kolejne postępowanie sprawdzające

Wszystkie poświadczenia bezpieczeństwa mają ograniczony termin ważności. Ważność poświadczenia bezpieczeństwa nie jest przedłużana automatycznie, ale jest konieczne ponowne przeprowadzenie postępowania sprawdzającego i wydanie kolejnego poświadczenia bezpieczeństwa przed upływem ważności poprzedniego. Kolejne postępowanie sprawdzające toczy się na tych samych zasadach, co właściwe postępowanie sprawdzające.

Krok: co najmniej 6 miesięcy przed upływem terminu ważności poświadczenia bezpieczeństwa

Wszystkie poświadczenia bezpieczeństwa mają ograniczony termin ważności. Jeżeli dana osoba ma w dalszym ciągu wykonywać pracę, z którą wiąże się konieczność posiadania prawa dostępu do informacji niejawnych, to jest konieczne przeprowadzenie kolejnego postępowania sprawdzającego i ponowne uzyskanie przez nią odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa. Wniosek taki musi być złożony co najmniej na 6 miesięcy przed upływem terminu ważności poświadczenia bezpieczeństwa, tak aby postępowanie sprawdzające mogło zakończyć się przed wygaśnięciem ważności poświadczenia bezpieczeństwa. Można przyjąć, że wniosek taki powinien być złożony nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed upływem terminu ważności poświadczenia bezpieczeństwa.

Jeżeli w chwili złożenia wniosku o przeprowadzenie kolejnego postępowania sprawdzającego zostało mniej, niż 6 miesięcy do upływu terminu ważności poświadczenia bezpieczeństwa, to taki wniosek należy uznać za wniosek o przeprowadzenie właściwego, a nie kolejnego postępowania sprawdzającego. Postępowanie takie nie musi zakończyć się przed upływem terminu wygaśnięcia poświadczenia bezpieczeństwa.

Osobą uprawnioną do zainicjowania procedury jest, zależnie od sytuacji, kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba uprawniona do obsady stanowiska. Wniosek musi mieć formę pisemną.

Kolejne postępowanie sprawdzające kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba uprawniona do obsady stanowiska kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba uprawniona do obsady stanowiska polecenie przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego oczekiwanie na wynik postępowania sprawdzającego co najmniej 6 miesięcy przed upływem terminu ważności poświadczenia bezpieczeństwa czy wydano poświadczenie bezpieczeństwa? dopuszczenie osoby do dalszej pracy czy jest konieczne poszerzone postępowanie sprawdzające? wniosek o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego odsunięcie od pracy po wygaśnięciu poświadczenia bezpieczeństwa bezzwłoczne odsunięcie osoby od pracy czy odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa? tak nie nie tak tak nie

Krok: czy jest konieczne poszerzone postępowanie sprawdzające?

Należy przyjąć, że kolejne postępowanie sprawdzające jest co do zasady przeprowadzane na tym samym poziomie, co wcześniejsze postępowanie sprawdzające. Należy jednak brać pod uwagę ewentualną zmianę przepisów w okresie między wcześniejszym a kolejnym postępowaniem sprawdzającym i wynikające stąd zmiany co do poziomu, na jakim ma być prowadzone kolejne postępowanie.