Krywan Tomasz, Kod GTU_08

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Kod GTU_08

Kod GTU_08

Kod GTU_08

Procedura pozwala ustalić czy dany towar podlega oznaczeniu w ewidencji VAT oraz w nowym JPK_VAT kodem GTU_08.

Kod GTU_08 podatnik podatnik czy towarem jest srebro w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku (PKWiU 24.41.10.0)? wpis do ewidencji oraz nowego JPK_VAT powinien być oznaczony kodem GTU_08 czy towarem jest złota, srebrna lub platynowa część biżuterii lub część innego wyrobu jubilerskiego (PKWiU ex 32.12.13.0)? czy towarem jest odpad lub złom z metali nieszlachetnych (PKWiU ex 24.45.30.0)? czy towarem jest aluminium nieobrobione plastycznie (PKWiU 24.42.11.0)? czy towarem jest złoto lub srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu (PKWiU ex 24.41.50.0)? wpisu do ewidencji nie należy oznaczać kodem GTU_08 czy towarem jest wskazany w poz. 20–23, 33 lub 34 załącznika nr 15 do u.p.t.u. pręt (PKWiU 24.10.61.0, 24.10.62.0, 24.10.65.0, 24.10.66.0, 24.31.10.0 lub 24.31.20.0)? czy towarem jest wskazany w poz. 24, 25 lub 37 załącznika nr 15 do u.p.t.u. kształtownik (PKWiU 24.10.71.0, 24.10.73.0 lub 24.33.11.0)? czy towarem jest arkusz żeberkowany ze stali niestopowej (PKWiU 24.33.20.0)? czy towarem jest drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej (PKWiU 24.34.11.0)? podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą dostawę towarów czy towarem są wskazane w poz. 1 załącznika nr 12 do u.p.t.u. metale szlachetne lub metale platerowane metalem szlachetnym objęte kodami CN 7106, 7108, 7110, 7112, 7113, 7114 lub 7118? czy towarem jest wskazany w jednej z poz. 12–19, 35 lub 36 załącznika nr 15 do u.p.t.u. wyrób płaski walcowany (objęty kodem PKWiU 24.10.31.0, 24.10.32.0, 24.10.35.0, 24.10.36.0, 24.10.41.0, 24.10.43.0, 24.10.51.0, 24.10.52.0, 24.32.10.0 lub 24.32.20.0)? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą dostawę towarów

Od 1.10.2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT kodów GTU dotyczących niektórych towarów i usług – zob. § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) – dalej  r.s.z.d. Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym JPK_VAT poprzez zaznaczanie wartości 1 w polach GTU_01 – GTU_13. Zob. również procedura Kody GTU.

Jednym z tych oznaczeń jest kod GTU_08. Do towarów oznaczanych tym oznaczeniem należą metale szlachetne oraz nieszlachetne określone w poz 1–3 załącznika nr 12 do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) – dalej u.p.t.u., oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do u.p.t.u.

Krok: czy towarem są wskazane w poz. 1 załącznika nr 12 do u.p.t.u. metale szlachetne lub metale platerowane metalem szlachetnym objęte kodami CN 7106, 7108, 7110, 7112, 7113, 7114 lub 7118?

Pierwszą kategorię towarów oznaczanych kodem GTU_08 stanowią wskazane w poz. 1 załącznika nr 12 do u.p.t.u. metale szlachetne lub metale platerowane metalem szlachetnym, tj.:

1) klasyfikowane w grupowaniu CN 7106:

a) proszek srebra,

b) srebro techniczne czyste,

c) srebro o wysokiej czystości,

d) stopy srebra,

e) srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur;

2) klasyfikowane w grupowaniu CN 7108:

a) proszek złota,

b) złoto technicznie czyste,

c) złoto o wysokiej czystości,

d) złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,

e) stopy złota;

3) klasyfikowane w grupowaniu CN 7110:

a) proszek platyny,

b) proszek palladu,

c) proszek irydu,

d) proszek rodu,

e) platyna technicznie czysta,

f) pallad technicznie czysty,

g) iryd technicznie czysty,

h) rod technicznie czysty,

i) platyna o wysokiej czystości,

j) pallad o wysokiej czystości,

k) iryd o wysokiej czystości,

l) rod o wysokiej czystości,

m) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur,

n) stopy platyny,

o) stopy palladu,

p) stopy irydu;

4) klasyfikowane w grupowaniu CN 7112:

a) złom złota,

b) odpady srebra,

c) złom srebra,

d) złom platyny,

e) złom palladu,

f) złom irydu;

5) artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym (CN 7113);

6) artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym (CN 7114), z wyłączeniem dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne oraz wyrobów kultu religijnego;

7) monety (CN 7118).