Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Klauzule niedozwolone w umowie w sprawie zamówienia publicznego

Klauzule niedozwolone w umowie w sprawie zamówienia publicznego

Klauzule niedozwolone w umowie w sprawie zamówienia publicznego

Zmiany przepisów dotyczących kształtowania postanowień umownych mają na celu zwiększenie efektywności i konkurencyjności zamówień publicznych. Dotychczasowa praktyka umów jednostronnie korzystnych dla zamawiających, przerzucających wszystkie ryzyka na wykonawców, doprowadziła do zmniejszenia liczby ofert w postępowaniu, zwiększenia cen ofert oraz odejście z rynku zamówień przedsiębiorców małych i średnich, którzy stanowią dominującą część polskiego rynku. Jak wskazano w uzasadnieniu do nowej ustawy „Paradoksalnym skutkiem takiego działania jest niekorzystny wpływ na efektywność wydatkowania środków publicznych, przez wyższe ceny wskazywane przez wykonawców uwzględniające koszt nieproporcjonalnego ryzyka po ich stronie, a także zmniejszanie konkurencyjności postępowań, przez rezygnację potencjalnych wykonawców z udziału w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego. Kluczowymi rozwiązaniami, które mają zniwelować rzeczone zjawisko nadmiernej jednostronności umów to zwłaszcza: wyraźne wskazania zakazu rażąco nieproporcjonalnych postanowień umowy, obligatoryjne postanowienia umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia, płatności częściowych, czy zaliczek, zmiany w zakresie określania maksymalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy”.

Krok: zamawiający przygotowuje projekt postanowień umownych

Zamawiający, opracowując postanowienia umowy, które będą stanowić integralną część SWZ lub OPiW, musi dokonać analizy, czy nie są one zakazane ustawą z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej p.z.p., jako postanowienia rażąco naruszające interesy wykonawców. Wykonawcy mający zastrzeżenia do zaproponowanych postanowień umownych będą mogli je zweryfikować przez skorzystanie z odwołania w tym zakresie.

Krok: ustalenie czy projektowana klauzula jest dozwolona

Zamawiający, przed wprowadzeniem do dokumentów zamówienia projektowanych postanowień umownych, musi sprawdzić, czy nie mają one cech klauzul niedozwolonych, o których mowa w art. 433 p.z.p.