Klasyfikowanie informacji jako niejawnych - OpenLEX

Przybysz Piotr, Klasyfikowanie informacji jako niejawnych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autor:

Klasyfikowanie informacji jako niejawnych

Klasyfikowanie informacji jako niejawnych

Klasyfikowanie informacji jako niejawnych

Informacje są chronione jako niejawne dopiero po zaklasyfikowaniu ich przez uprawnioną osobę. Osobą uprawnioną jest ten, kto jest uprawniony do podpisania dokumentu albo do oznaczenia materiału innego, niż dokument. Osoba uprawniona dokonuje oceny klasyfikowanej informacji ze względu na szkody, jakie ujawnienie takiej informacji wyrządziłoby interesowi Rzeczypospolitej Polskiej albo interesowi jednostki organizacyjnej, w której informacja została wytworzona. Konieczna jest również ocena ryzyka wyrządzenia szkód w wyniku ujawnienia informacji. Nie należy utajniać informacji, jeżeli ryzyko wyrządzenia szkód w wyniku ujawnienia informacji jest znikome.

Klasyfikowanie informacji jako niejawnych osoba uprawniona osoba uprawniona nadanie klauzuli „zastrzeżone” nadanie polskiego odpowiednika posiadanej klauzuli tajności informacja niejawna przekazana przez organizację międzynarodową lub inne państwo? utrzymanie dotychczasowej klauzuli tajności czy informacja jest chroniona bezterminowo? informacja jest jawna nadanie klauzuli „tajne” czy nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej? nadanie klauzuli „poufne” czy nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne? przystąpienie do klasyfikacji informacji analiza znaczenia informacji czy nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej? nadanie klauzuli „ściśle tajne” czy nieuprawnione ujawnienie spowoduje poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: przystąpienie do klasyfikacji informacji

Niezwłocznie po wytworzeniu informacji należy dokonać jej klasyfikacji jako informacji jawnej lub niejawnej. Klasyfikacja taka może być przeprowadzana także później - w przypadku przeprowadzania okresowego przeglądu materiałów oraz w przypadku złożenia przez odbiorcę materiału wniosku o zmianę statusu informacji.

Krok: analiza znaczenia informacji

Status informacji jako niejawnej lub jawnej zależy od wyników analizy znaczenia informacji dla interesu Rzeczypospolitej Polskiej lub dla interesu jednostki organizacyjnej. Zagrożenie dla tych interesów w przypadku ujawnienia informacji powinno być realne, a nie hipotetyczne.

Ochrona informacji jako stanowiącej tajemnicę na podstawie innej ustawy nie stanowi przesłanki uznania informacji za niejawną na podstawie ustawy Dz.U. z 2010 r. poz. 1228.

Rolą osoby klasyfikującej informacje jest dokonanie selekcji informacji i objęcie ochroną wyłącznie tych informacji, których nieuprawnione ujawnienie byłoby szkodliwe z punktu widzenia interesów Rzeczypospolitej Polskiej lub jednostki organizacyjnej, w której wytworzono informację. Należy zachować rozwagę przy nadawaniu klauzuli tajności, a zwłaszcza klauzuli „ściśle tajne”.