Brząkowski Mateusz, Kategorie wpłat na PFRON

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 lipca 2016 r. do: 30 września 2018 r.
Autorzy:

Kategorie wpłat na PFRON

Kategorie wpłat na PFRON

Kategorie wpłat na PFRON

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w polskim systemie prawnym mają bardzo zróżnicowany charakter. Na gruncie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyróżniamy przede wszystkim quasi podatkowe należności budżetowe, czyli m.in.:

– wpłaty z tytułu niezapewniania ustawowego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

– wpłaty związane z nieprzystosowaniem środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;

– wpłaty związane z korzystaniem z uprawnień przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej;

– wpłaty związane z gospodarowaniem środków ZFRON.

Do wpłat stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Kategorie wpłat na PFRON pracodawca pracodawca wpłaty związane z nieprzystosowaniem środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych wpłaty z tytułu uchybień w zakresie udzielania ulg we wpłatach na PFRON rejestracja pracodawcy w systemie e-pfron obowiązek dokonywania wpłat na PFRON kiedy pracodawca ma obowiązek płacić na PFRON? wpłaty z tytułu niezapewniania ustawowego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych wpłaty związane z korzystaniem z uprawnień przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej wpłaty związane z gospodarowaniem środków ZFRON.

Krok: obowiązek dokonywania wpłat na PFRON

Lista wpłat na PFRON na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest dość obszerna. Wpłaty na Fundusz mogą dotyczyć m.in.:

– nieosiągania przez pracodawców zatrudniających na etatach 25 pracowników 6% wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością;

– niedotrzymanie 7-dniowego terminu przekazania środków ze zwolnień podatkowych na rachunek bankowy ZFRON;

– konieczności oddania niewykorzystanych środków ZFRON do Funduszu do dnia 20 stycznia każdego roku;

– przekazania przez ZPChr części zaliczek na podatek dochodowy.

Do wpłat na PFRON stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 5a–5d oraz art. 49a i art. 49b u.r.o.n., przepisy Ordynacji podatkowej, z tym że uprawnienia organów podatkowych określone w tej ustawie przysługują Prezesowi Zarządu Funduszu.

Krok: wpłaty z tytułu niezapewniania ustawowego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Podstawowym obowiązkiem wynikającym z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Pracodawcy, którzy nie osiągają odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych obowiązani są co miesiąc dokonywać obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Zobacz również procedurę: Wpłaty na PFRON z tytułu niezapewniania wymaganego wskaźnika osób z niepełnosprawnością.