Kasacja nadzwyczajna - OpenLEX

Grzegorczyk Tomasz, Kasacja nadzwyczajna

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 5 października 2019 r.
Autorzy:

Kasacja nadzwyczajna

Kasacja nadzwyczajna

Kasacja nadzwyczajna

Kasację tzw. nadzwyczajną mogą wnieść wyłącznie podmioty kwalifikowane, tj. Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia praw dziecka, oraz - w sprawach należących do właściwości sądów wojskowych - Zastępca Prokuratora Generalnego do spraw Wojskowych. Kasacja nadzwyczajna cechuje się swoimi odrębnościami w porównaniu do tzw. kasacji "zwykłej” co do podmiotów ją wnoszących, trybu jej wnoszenia, warunków i podstaw kasacyjnych oraz zasad jej rozpoznawania.

Krok: prawomocne orzeczenie sądu kończące postępowanie

Przedmiotem kasacji może być każde prawomocne orzeczenie sądu kończące postępowanie, niezależnie od jego postaci (wyrok czy postanowienie) i od tego, w jakiej instancji się uprawomocniło.

Kasacja nadzwyczajna SN Prezes SN sędzia wyznaczony do rozpoznania zażalenia skład orzekający SN Prezes SN sędzia wyznaczony do rozpoznania zażalenia skład orzekający wpływ kasacji zarządzenie o odmowie przyjęcia upływ terminu na złożenie zażalenia kontrola formalna kasacji jakiego rodzaju są braki formalne? uprawomocnienie się zarządzenia Prezesa SN upływ terminu do usunięcia braków otrzymanie uzupełnionej kasacji zarządzenie o przyjęciu kasacji wezwanie do usunięcia rozpoznanie zażalenia przekazanie do Prezesa SN postanowienie o pozostawieniu kasacji bez rozpoznania kontrola formalna kasacji skierowanie kasacji do rozpoznania podmiot kwalifikowany podmiot kwalifikowany dalszy bieg postępowania otrzymanie zarządzenia o odmowie przyjęcia rezygnacja z zażalenia otrzymanie wezwania do usunięcia wniesienie zażalenia możliwa reakcja możliwa reakcja prawomocne orzeczenie sądu kończące postępowanie oczekiwanie na wynik kontroli formalnej otrzymanie zarządzenia o przyjęciu kasacji nieusunięcie braków wniesienie kasacji bezpośrednio do SN przesłanie uzupełnionej kasacji nieuwzględnienie uwzględnienie spełnia wymagania nie spełnia wymagań spełnia wymagania nie spełnia wymagań usuwalne nieusuwalne

Krok: wniesienie kasacji bezpośrednio do SN

Podmiotami kwalifikowanymi są: Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia praw dziecka, oraz - w sprawach należących do właściwości sądów wojskowych - Zastępca Prokuratora Generalnego do spraw Wojskowych. Warunkiem dopuszczalności kasacji nie jest uprzednie wniesienie apelacji, nie obowiązuje przymus adwokacko-radcowski, oraz kasacja taka nie jest objęta opłatą. Kasacja podmiotów kwalifikowanych może być wniesiona w każdym czasie, z tym że niedopuszczalne jest jej uwzględnienie w przypadku wniesienia na niekorzyść oskarżonego po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia - taka kasacja może wywoływać zatem tylko orzeczenie na korzyść, a gdy nie wchodzi to w rachubę, kasację należy oddalić. Kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia; kasacja nie może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności kary. Przy wnoszeniu kasacji przez podmioty kwalifikowane, nie obowiązują ograniczenia przewidziane w art. 523 § 2 i 3 k.p.k. oraz na podstawie nowego przepisu art. 523 § 1a k.p.k. w sprawach o zbrodnie Prokuratora Generalnego nie obowiązują ograniczenia dotyczące możliwości wniesienia kasacji wyłącznie z powodu niewspółmierności kary.