Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 22 czerwca 2020 r.
Autorzy:

Kary umowne związane z COVID-19 – możliwość rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów

Kary umowne związane z COVID-19 – możliwość rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów

Kary umowne związane z COVID-19 – możliwość rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów

Procedura ma na celu przedstawienie warunków rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów kar umownych poniesionych przez podatnika w związku z epidemią COVID-19.

Krok: poniesienie kary umownej

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą niekiedy zmuszeni są do poniesienia kar umownych. Ich przyczyna może być różna. Koszt w postaci kary umownej może być rozważany jako koszt uzyskania przychodów.

Krok: rodzaj kary

Ogólne przepisy dotyczące podatku dochodowego (CIT oraz PIT) stanowią, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Takie kary – które są naliczane w związku z:

1) wadami dostarczanych towarów,

2) wadami wykonanych robót lub usług,

3) zwłoką w dostarczeniu towaru wolnego od wad,

4) zwłoką w usunięciu wad towarów, robót lub usług

– co do zasady nie są kosztami uzyskania przychodów.

Krok: przyczyna kary

Szczególne przepisy podatkowe zawarte w ustawie z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086) stanowią, że jeśli przyczyną naliczenia kary umownej, w związku z wadami dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług lub zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, jest stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, to wówczas nie ma zastosowanie wyraźne wyłącznie tych kar umownych z KUP.

Ich ewentualna kwalifikacja jako KUP zależy od tego, czy spełniają one ogólne warunki zaliczalności do KUP.

Krok: kara jako NKUP

Jeśli przyczyną naliczenia kar umownych zasadniczo będących NKUP nie jest stan epidemii (stan zagrożenia epidemicznego) z powodu COVID-19, to kary takie pozostają NKUP. Nie są kosztami uzyskania przychodów.

Krok: ogólne zasady KUP

Warunkiem rozliczenia kary umownej – do której nie stosuje się wprost wyłączenia z KUP – jako kosztu uzyskania przychodów jest to, aby kara ta spełniała ogólne warunki kosztów uzyskania przychodów. Muszą to być zatem koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów. Wydaje się, że większość kar umownych warunek ten spełnia. Zasadniczo są one bowiem ponoszone w celu ochrony źródła przychodów, bądź w celu podtrzymania relacji z kontrahentem (i umożliwieniu sobie osiągania dalszych przychodów w przyszłości).