Krywan Tomasz, Jednolity Plik Kontrolny

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 października 2020 r.
Autorzy:

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny

Procedura wskazuje, od kiedy podatnicy, płatnicy oraz inkasenci są obowiązani do przekazywania na żądanie organom podatkowych danych w postaci JPK.

podatnik, płatnik lub inkasent podatnik, płatnik lub inkasent obowiązek przekazywania danych w postaci JPK istnieje od 1 lipca 2016 r. obowiązek przekazywania danych w postaci JPK istnieje od 1.07.2018 r. podatnik, płatnik lub inkasent prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych czy podatnik, płatnik lub inkasent jest mikroprzedsiębiorcą lub podmiotem niebędącym przedsiębiorcą o cechach mikroprzedsiębiorcy? czy podatnik, płatnik lub inkasent jest małym przedsiębiorcą lub podmiotem niebędącym przedsiębiorcą o cechach małego przedsiębiorcy? czy podatnik, płatnik lub inkasent jest średnim przedsiębiorcą lub podmiotem niebędącym przedsiębiorcą o cechach średniego przedsiębiorcy? tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik, płatnik lub inkasent prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych

Jednolity Plik Kontrolny to format, w jakim przedsiębiorcy - na żądanie organów podatkowych - są obowiązani przekazywać dane w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych. Obowiązek przekazywania danych w formacie JPK wynika z dodanego z dniem 1.07.2016 r. art. 193a ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) – dalej o.p. Przez pierwsze 2 lata (do końca czerwca 2018 r.) obowiązek przekazywania organom podatkowym danych w formacie JPK mają jednak tylko niektórzy podatnicy, płatnicy oraz inkasenci.

Obowiązku przekazywania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego nie należy mylić z istniejącym do 30.09.2020 r. obowiązkiem comiesięcznego przekazywania w tym formacie danych wynikających z ewidencji VAT (zob. procedura Obowiązek comiesięcznego przekazywania danych wynikających z ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego), ani z istniejącym od 1.10.2020 r. obowiązkiem przesyłania deklaracji VAT oraz ewidencji VAT w formie tzw. nowego pliku JPK_VAT.

Krok: czy podatnik, płatnik lub inkasent jest mikroprzedsiębiorcą lub podmiotem niebędącym przedsiębiorcą o cechach mikroprzedsiębiorcy?

Mikroprzedsiębiorcy to przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.