Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej

Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej

Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej

Procedura przedstawia opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (IP BOX).

Krok: podatnik osiąga (w przypadku PIT – w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej) przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Z początkiem 2019 r. do ustaw o podatku dochodowym zostały dodane przepisy przewidujące preferencyjne opodatkowanie dochodów (w przypadku PIT - dochodów osiąganych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej) z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Przepisy te są zawarte w art. 30ca ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) - dalej u.p.d.o.f., oraz w art. 24d ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) - dalej u.p.d.o.p.

Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej określają przepisy art. 30ca ust. 2 u.p.d.o.f. oraz art. 24d ust. 2 u.p.d.o.p. Są to:

1) patent,

2) prawo ochronne na wzór użytkowy,

3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z 26.06.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Należy zastrzec, że stosowanie omawianych zasad opodatkowania jest prawem podatników, a nie ich obowiązkiem (co jest o tyle istotne, że na podatnikach korzystających z opodatkowania podatkiem w ramach omawianej preferencji ciąży szereg obowiązków określonych przepisami art. 30cb ust. 1 u.p.d.o.f. oraz art. 24e ust. 1 u.p.d.o.p.). Wynika to pośrednio z art. 30cb ust. 2 u.p.d.o.f. oraz art. 24e ust. 2 u.p.d.o.p., które przewidują opodatkowanie dochodów (strat) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej na zasadach ogólnych, jeżeli na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Krok: ustalenie kwot dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Jak wynika z art. 30ca ust. 7 u.p.d.o.f. oraz art. 24d ust. 7 u.p.d.o.p., dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1) z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4) z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Należy zauważyć, że z przytoczonego przepisu wprost wynika, że kwalifikowane prawa własności intelektualnej wygenerować mogą nie tylko dochód, ale również stratę. O wysokość takiej straty poniesionej w roku podatkowym obniża się dochód osiągnięty w najbliższych kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych z tego samego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tego samego rodzaju produktu lub usługi lub tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej (zob. art. 30ca ust. 10 u.p.d.o.f. oraz art. 24d ust. 10 u.p.d.o.p.).

Krok: ustalenie podstawy opodatkowania

Podstawę opodatkowania w ramach omawianej preferencji stanowi osiągnięta w roku podatkowym suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (zob. art. 30ca ust. 3 u.p.d.o.f. oraz art. 24d ust. 3 u.p.d.o.p.). Przy ustalaniu tej sumy trzeba brać pod uwagę wysokość kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej ustalaną w sposób określony w art. 30ca ust. 4 u.p.d.o.p. oraz art. 24d ust. 4 u.p.d.o.p., tj. jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) * 1,3

-----------------

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. oraz art. 11a ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p.

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. oraz art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

W przypadkach, gdy wartość wskaźnika obliczonego według tego wzoru jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1 (zob. art. 30ca ust. 6 u.p.d.o.f. oraz art. 24d ust. 6 u.p.d.o.p.).

Krok: obliczenie podatku według stawki 5%

Podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania (zob. art. 30ca ust. 1 u.p.d.o.f. oraz art. 24d ust. 1 u.p.d.o.p.).

Krok: wykazanie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto te dochód (poniesiono stratę)

Podatnicy korzystający z preferencyjnych zasad opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę) (zob. art. 30ca ust. 11 u.p.d.o.f. oraz art. 24d ust. 11 u.p.d.o.p.).