Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej - OpenLEX

Krywan Tomasz, Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej

Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej

Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej

Procedura przedstawia opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (IP BOX).

Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej podatnik podatnik wykazanie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto te dochód (poniesiono stratę) podatnik osiąga (w przypadku PIT – w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej) przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej ustalenie kwot dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej ustalenie podstawy opodatkowania obliczenie podatku według stawki 5%

Krok: podatnik osiąga (w przypadku PIT – w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej) przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Z początkiem 2019 r. do ustaw o podatku dochodowym zostały dodane przepisy przewidujące preferencyjne opodatkowanie dochodów (w przypadku PIT - dochodów osiąganych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej) z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Przepisy te są zawarte w art. 30ca ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) - dalej u.p.d.o.f., oraz w art. 24d ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) - dalej u.p.d.o.p.

Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej określają przepisy art. 30ca ust. 2 u.p.d.o.f. oraz art. 24d ust. 2 u.p.d.o.p. Są to:

1) patent,

2) prawo ochronne na wzór użytkowy,

3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z 26.06.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2021 r. poz. 213),

8) autorskie prawo do programu komputerowego

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Należy zastrzec, że stosowanie omawianych zasad opodatkowania jest prawem podatników, a nie ich obowiązkiem (co jest o tyle istotne, że na podatnikach korzystających z opodatkowania podatkiem w ramach omawianej preferencji ciąży szereg obowiązków określonych przepisami art. 30cb ust. 1 u.p.d.o.f. oraz art. 24e ust. 1 u.p.d.o.p.). Wynika to pośrednio z art. 30cb ust. 2 u.p.d.o.f. oraz art. 24e ust. 2 u.p.d.o.p., które przewidują opodatkowanie dochodów (strat) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej na zasadach ogólnych, jeżeli na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Krok: ustalenie kwot dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Jak wynika z art. 30ca ust. 7 u.p.d.o.f. oraz art. 24d ust. 7 u.p.d.o.p., dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1) z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2) ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4) z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Należy zauważyć, że z przytoczonego przepisu wprost wynika, że kwalifikowane prawa własności intelektualnej wygenerować mogą nie tylko dochód, ale również stratę. O wysokość takiej straty poniesionej w roku podatkowym obniża się dochód osiągnięty w najbliższych kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych z tego samego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tego samego rodzaju produktu lub usługi lub tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej (zob. art. 30ca ust. 10 u.p.d.o.f. oraz art. 24d ust. 10 u.p.d.o.p.).