Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 września 2015 r.
Autor:

Informowanie o lekach i ich cenach w związku z opieką transgraniczną - obowiązki aptek/punktów aptecznych względem NFZ

Informowanie o lekach i ich cenach w związku z opieką transgraniczną - obowiązki aptek/punktów aptecznych względem NFZ

Informowanie o lekach i ich cenach w związku z opieką transgraniczną - obowiązki aptek/punktów aptecznych względem NFZ

Wprowadzając uregulowania dotyczące możliwości udzielania planowych świadczeń opieki zdrowotnej obywatelom UE w innym od macierzystego kraju członkowskim UE, tzw. świadczeń transgranicznych, ustawodawca dokonał również określonych zmian w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), które precyzują obowiązki aptek oraz punktów aptecznych względem Narodowego Funduszu Zdrowia. Obowiązki te mają charakter ściśle informacyjny. Poniższa procedura prezentuje działania, których podjęcie konieczne jest dla spełnienia wskazanych wyżej obowiązków. Wskazuje również zakres informacji przekazywanych przez apteki i punkty apteczne na rzecz powołanego w centrali NFZ, Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej, nazywanego dalej KPK lub OW NFZ.

Krok: otrzymanie prośby o wyjaśnienie

Zgodnie z przyjętym przez ustawodawcę rozwiązaniem w ramach centrali NFZ powołany został KPK, który wraz z poszczególnymi oddziałami wojewódzkimi Funduszu wypełnia, w pierwszej kolejności, niezbędne zadania informacyjne względem pacjentów transgranicznych - art. 97a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z.

Ponadto, na wniosek krajowych punktów kontaktowych do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej działających w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej KPK, we współpracy z oddziałami wojewódzkimi Funduszu, udziela niezbędnej pomocy w zakresie danych dotyczących produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zakupionych przez wskazanych we wniosku pacjentów z innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, oraz ich cen - art. 99a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) - dalej u.p.f.

Krok: przygotowanie wniosku

Po otrzymaniu prośby o pomoc w zakresie danych dotyczących produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zakupionych przez wskazanych we wniosku pacjentów z innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, oraz ich cen., Fundusz przygotowuje stosowny wniosek, który kierowany jest do konkretnej apteki lub punktu aptecznego, który sprzedał określone produkty, wyroby lub środki pacjentowi transgranicznemu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację