Musiał Krzysztof J., Informacja IFT-1/IFT-1R

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Informacja IFT-1/IFT-1R

Informacja IFT-1/IFT-1R

Informacja IFT-1/IFT-1R

Zatrudniając cudzoziemców w ramach umów cywilnoprawnych należy dokumentować ich przychody na formularzu IFT-1/IFT-1R, który jest składany w dwóch trybach - jako IFT-1 lub jako IFT-1R.

Informacja IFT-1/IFT-1R płatnik płatnik (!) zatrudnienie  nierezydenta  w ramach umowy  cywilnoprawnej (!) otrzymanie  wniosku od  podatnika (!) IFT-1 IFT-1R tak nie

Krok: (!) zatrudnienie nierezydenta w ramach umowy cywilnoprawnej

Dla celów podatkowych istotny jest podział podatników na:

1) rezydentów podatkowych - mają oni miejsce zamieszkania w Polsce,

2) nierezydentów podatkowych - nie mają oni miejsca zamieszkania w Polsce.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Dla celów podatkowych ważne jest to, gdzie znajduje się miejsce zamieszkania podatnika. Zgodnie z wyrokiem WSA w Łodzi z 27.11.2012 r., I SA/Łd 628/12, aby ustalić miejsce zamieszkania podatnika według przepisów krajowych organy podatkowe muszą zbadać, czy podatnik przebywa w danym roku podatkowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni lub czy posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum swoich interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych).

Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów przychodów:

1) z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6–9 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f.;

2) z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1 u.p.d.o.f.;

3) z praw autorskich lub z praw pokrewnych;

4) z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw;

5) z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego;

6) za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu;

7) za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how)

– pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu, bez potrącania kosztów uzyskania przychodów.

Uwaga! Ryzyko: Ustalenie miejsca zamieszkania, a tym samym rezydencji podatkowej może sprawić duże kłopoty. Brak stempla w paszporcie powoduje, że trudno jest ustalić czas pobytu w Polsce. Z kolei centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) jest pojęciem zdecydowanie nieostrym – wyznacza go rodzina, znajomi, miejsce pracy i wiele, wiele innych czynników.

Krok: (!) otrzymanie wniosku od podatnika

Wypłaty dokonywane w ramach umów cywilnoprawnych na rzecz cudzoziemców powinny być dokumentowane na formularzu IFT-1/IFT-1R, przy czym, w przypadku gdy umowa jest wykonywana:

1) w  Polsce - płatnik powinien pobrać zryczałtowany podatek i wykazać go na formularzu,

2) za granicą - przychody należy wykazać jako zwolnione od podatku.

Formularz IFT sporządzany jest w dwóch trybach zależnych od wniosku podatnika.

WZÓR - INFORMACJA IFT-1/IFT-1R

Uwaga! Ryzyko: Wniosek powinien mieć postać pisemną.