Majer Roman, Imienne zezwolenie do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym wystawione przez pracodawcę

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r. do: 9 sierpnia 2018 r.
Autor:

Imienne zezwolenie do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym wystawione przez pracodawcę

Imienne zezwolenie do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym wystawione przez pracodawcę

Imienne zezwolenie do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym wystawione przez pracodawcę

Imienne zezwolenie może być wydane pracownikowi po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez pracodawcę według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Imienne zezwolenie wystawione przez pracodawcę obowiązuje wyłącznie na terenie zakładu pracy, w którym zostało wydane.

Imienne zezwolenie do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym wystawione przez pracodawcę pracodawca pracodawca jaki jest wynik przeprowadzonego egzaminu końcowego? wydanie imiennego zezwolenia na obsługę wózka nie wydanie imiennego zezwolenia na obsługę wózka nie dopuszczenie pracownika do pracy potrzeba wykonywania pracy za pomocą wózków jezdniowych program szkolenia zorganizowanie szkolenia dopuszczenie pracownika do pracy wg własnych programów przeprowadzenie szkolenia pozytywny negatywny

Krok: potrzeba wykonywania pracy za pomocą wózków jezdniowych

Do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.

Krok: program szkolenia

Pracodawca organizujący sam szkolenie jest zobowiązany zapewnić program szkolenia. Może skorzystać z programu opracowanego przez Urząd Dozoru Technicznego, który jako jednostka wyznaczona przez Ministra Gospodarki opracowuje takie programy. Istnieje również możliwość opracowania własnego, autorskiego programu szkolenia kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym i zgłoszenia go do zatwierdzenia w organach UDT.

Program udostępniony lub zatwierdzony zgodnie z rozporządzeniem jest przeznaczony dla realizacji szkolenia dla kierowców wózków organizowanych dla pracowników przez pracodawcę w myśl zapisów § 4 ust. 2 r.w.j. Sposób organizacji szkolenia leży w gestii pracodawcy, który jest podmiotem wskazanym w r.w.j. jako odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia.