Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 3 kwietnia 2017 r.
Autor:

Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe, zwane również zdarzeniem wypadkowym bezurazowym, to wg Polskiej Normy PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe jest zdarzeniem z potencjalnymi możliwościami powstawania niepożądanych skutków, obejmujące wydarzenia przynoszące straty oraz zdarzenia prawie wypadkowe bez powstawania strat.

Krok: wystąpienie zdarzenia potencjalnie wypadkowego

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe, zwane również zdarzeniem wypadkowym bezurazowym, to wg Polskiej Normy PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe jest zdarzeniem z potencjalnymi możliwościami powstawania niepożądanych skutków, obejmujące:

– wydarzenia przynoszące straty oraz

– zdarzenia prawie wypadkowe bez powstawania strat.

Krok: identyfikacja i analizowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych

W tym pojęciu mieszczą się również niebezpieczne sytuacje oraz błędy i odchylenia w działaniu.

O ile skutkiem wypadku przy pracy jest uraz lub śmierć pracownika, o tyle w zdarzeniu potencjalnie wypadkowym skutkiem będzie strata. Najbardziej oczywistymi stratami są zniszczenia mienia. Równie ważne i pośrednie straty to zakłócenia wydajności i obniżenie zysku. Zatem straty mogą dotyczyć uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu środowiska pracy.

Identyfikacja i analizowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych nie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Jednak wielu pracodawców takie działania realizuje, traktując to jako działanie w zakresie prewencji wypadkowej. Jest ono również przydatne do oceny ryzyka zawodowego, gdyż dostarcza informacji o zagrożeniach występujących podczas określonych czynności i ich potencjalnych skutkach.

Krok: przygotowania do badania zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Przystępując do badania zdarzeń potencjalnie wypadkowych, należy przede wszystkim zdefiniować zdarzenia, których zbadanie będzie istotne dla firmy.

Natomiast aby podjąć już bezpośrednie działania, trzeba określić: procedurę postępowania i zakres analizy zdarzeń, ze wskazaniem osób kompetentnych i odpowiedzialnych za działania korygujące.

Przygotowanie do badania zdarzeń potencjalnie wypadkowych polega na:

– wskazaniu celu,

– zdefiniowaniu zdarzeń potencjalnie wypadkowych, istotnych dla organizacji,

– określeniu procedury postępowania i zakresu analizy zdarzeń,

– uznaniu zakresu działań korygujących ze wskazaniem osób odpowiedzialnych,

– kalkulowaniu zysków (ocena strat, których możemy uniknąć w przyszłości).

Krok: badanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Badanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz ich rejestrowanie może być prowadzone podobnie do postępowania określonego w przepisach dotyczących ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Może być ono wdrożone w ramach procedur objętych systemem zarządzania: bezpieczeństwem pracy, środowiskiem, jakością w zakresie rejestrowania tzw. niezgodności. Badanie może być prowadzone również poza systemem, w ramach zarządzania stratami bądź zarządzania ryzykiem (wykrywanie i identyfikacja zagrożeń). Argumentem dla zasadności prowadzenia działań w zakresie omawianych zdarzeń może być skalkulowanie zysków wynikających wprost z uniknięcia strat.

Krok: przeprowadzenie procedury dotyczącej zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Postępowanie dotyczące identyfikowania zdarzeń potencjalnie wypadkowych można przeprowadzić według następującej procedury:

1. Zgłoszenie zdarzenia potencjalnie wypadkowego, w wyniku np.:

– polecenia pracodawcy,

– informacji od pracownika,

– zalecenia społecznego inspektora pracy,

– wniosku służby bhp,

– obowiązku wobec ubezpieczyciela.

2. Decyzja o badaniu zdarzenia potencjalnie wypadkowego.

3. Oględziny i opis sytuacji zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 r.u.p.w.

4. Zebranie wyjaśnień i opinii np. od świadków i ekspertów.

5. Analiza materiału i identyfikacja przyczyn, oszacowanie strat materialnych, jakie spowodowało zdarzenie.

6. Decyzja o wstrzymania lub wznowieniu pracy.

7. Określenie działań korygujących, w tym m.in. uzupełnienie stosowanych środków technicznych i/lub organizacyjnych.

8. Przygotowanie raportu o zdarzeniu i przekazanie informacji: pracodawcy i osobom odpowiedzialnym, pracownikom, innym osobom zainteresowanym.

9. Wdrożenie działań korygujących.

10. Monitorowanie i weryfikacja podejmowanych działań w zakładzie pracy.

Krok: monitorowanie i weryfikacja podejmowanych działań w zakładzie pracy

Pracodawca powinien monitorować i weryfikować podejmowane działania w zakładzie pracy.