Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 13 lutego 2017 r.
Autorzy:

Identyfikacja i prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Identyfikacja i prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Identyfikacja i prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Działania, o których mowa w art. 101d p.o.ś., podejmowane w związku z identyfikacją i prowadzeniem wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, są działaniami o charakterze społeczno-organizatorskim, mogącymi dostarczyć informacji o potencjalnych historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi. Do tych działań nie mają zastosowania przepisy k.p.a.

Krok: powstanie obowiązku dokonania identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

W art. 101d p.o.ś. ustawodawca zobowiązał starostę do dokonania identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu ustawy, powyższa regulacja wynika z potrzeby aktywnego poszukiwania terenów, na których w przeszłości mogło wystąpić zanieczyszczenie (uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 2167, Sejm RP VII kadencji).

Krok: (!) czy na danym terenie prowadzona jest działalność, której głównym celem jest obronność i bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo międzynarodowe?

W zależności od działalności prowadzonej na danym terenie starosta będzie miał obowiązek przeprowadzenia identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (tj. podjęcia działań, o których mowa w art. 101d ust. 1 p.o.ś.) bądź takiego obowiązku mieć nie będzie (jeżeli na danym terenie jest prowadzona działalność, której głównym celem jest obronność i bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo międzynarodowe).

Brak definicji działalności, której głównym celem jest obronność i bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo międzynarodowe

Ustawodawca nie sprecyzował, co należy rozumieć jako działalność, której głównym celem jest obronność i bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w konsekwencji interpretacja powyższego może stanowić źródło wielu wątpliwości.

Po pierwsze, wskazać należy, że z uwagi na posłużenie się na potrzeby tego wyjątku (pamiętać należy, że wyjątki muszą być interpretowane ścieśniająco, nie rozszerzająco) przez ustawodawcę czasem teraźniejszym, działalność na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa, cały czas ma być wykonywana. Jeżeli zatem była ona prowadzona w przeszłości, ale aktualnie już została zaprzestana albo straciła znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, to odstąpienie od obowiązku identyfikacji nie będzie mogło mieć miejsca.

Po drugie, w przypadku przedsiębiorców należy odwołać się do ustawy z 23.08.2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320) - dalej u.o.z.r.o. Przepis art. 2 u.o.z.r.o., wskazuje co należy rozumieć pod pojęciem zadań na rzecz obronności państwa, a art. 3 u.o.z.r.o. określa co może być działalnością mającą takie znaczenie.

Po trzecie, wyjątek, o którym mowa w art. 101d ust. 2 p.o.ś., będzie znajdował zastosowanie także w odniesieniu do podmiotów państwowych, takich jak wojsko, Policja czy Straż Pożarna.

Po czwarte, przy ustalaniu, czy odstąpienie od obowiązku identyfikacji znajduje zastosowanie, należało będzie wyjaśnić, czy konkretna działalność ma głównie na celu bezpieczeństwo lub obronność, czy też realizacja tych zadań w działalności konkretnego podmiotu ma jedynie charakter uzupełniający. Niestety, w praktyce może to stanowić źródło wielu wątpliwości interpretacyjnych, a co za tym idzie, obniżać skuteczność rozwiązań służących zwalczaniu historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. (szerzej: K. Gruszecki, komentarz do art. 101d [w:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2016).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację