Krywan Tomasz, GTU_03

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

GTU_03

GTU_03

Kod GTU_03

Procedura pozwala ustalić czy dany towar podlega oznaczeniu w ewidencji VAT oraz w nowym JPK_VAT kodem GTU_03.

GTU_03 podatnik podatnik wpis do ewidencji oraz nowego JPK_VAT powinien być oznaczony kodem GTU_03 wpisu do ewidencji nie należy oznaczać kodem GTU_03 podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą dostawę towarów czy towar jest olejem opałowym nieobjętym kodem GTU_02? czy towar jest olejem smarowym lub pozostałym olejem o kodzie CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 innym niż wyrób o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) lub smar plastyczny zaliczany do kodu CN 2710 19 99? czy towar jest olejem smarowym o kodzie CN 2710 20 90? czy towar jest preparatem smarowym objętym pozycją CN 3403 innym niż smar plastyczny? tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik wykazuje w ewidencji oraz w nowym JPK_VAT udokumentowaną fakturą dostawę towarów

Od 1.10.2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczania kodami GTU niektórych towarów i usług – zob. § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) – dalej  r.s.z.d. Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym JPK_VAT poprzez zaznaczanie wartości 1 w polach GTU_01 – GTU_13. Zob. również procedura Kody GTU.

Jednym z tych oznaczeń jest kod GTU_03. Do towarów oznaczanych tym oznaczeniem należą towary wymienione w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c r.s.z.d.

Krok: czy towar jest olejem opałowym nieobjętym kodem GTU_02?

Pierwszą kategorię towarów oznaczanych kodem GTU_03 stanowią oleje opałowe, które nie są objęte kodem GTU_02. Odnośnie zakresu stosowania kodu GTU_02 – zob. procedura Kod GTU_02.