Grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym - OpenLEX

Krywan Tomasz, Grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym

Grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym

Grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym

Procedura pozwala ustalić, czy dany grunt podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym podatnik podatnik grunt podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym grunt nie podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym istnieje potrzeba ustalenia, czy dany grunt podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym czy grunt jest sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne? czy grunt jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza? tak nie nie tak

Krok: istnieje potrzeba ustalenia, czy dany grunt podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym

Jednym z podatków, jakimi są opodatkowane grunty, jest podatek rolny. Grunty podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, jeżeli spełnione są dwa warunki wynikające z przepisów art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm. - dalej u.p.r.

Krok: czy grunt jest sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne?

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają wyłącznie grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (zob. art. 1 u.p.r.).

Zasady prowadzenia ewidencji gruntów i budynków określa rozdział 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 393 z późn. zm.). Z § 68 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia wynika, że do użytków rolnych zalicza się:

a) grunty orne, oznaczone symbolem - R,

b) sady, oznaczone symbolem - S,

c) łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,

d) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,

e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br,

f) grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,

g) grunty pod rowami, oznaczone symbolem - W,

h) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem - Lzr.