Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - OpenLEX

Krywan Tomasz, Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Procedura pozwala ustalić, czy grunt, budynek lub budowla są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku od nieruchomości.

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej podatnik podatnik czy ma zastosowanie wyłączenie dotyczące gruntu ze względu na posadowienie na nim infrastruktury przedsiębiorcy prowadzącego działalność telekomunikacyjną, działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej lub zajmującego się transportem wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej? przedmiot opodatkowania jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej czy istnieje bezpośrednio lub pośredni związek przedmiotu opodatkowania z działalnością gospodarczą prowadzoną przez chociażby jednego ze współposiadaczy? przedmiot opodatkowania nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej istnieje potrzeba ustalenia czy przedmiot opodatkowania (grunt, budynek lub budowla) jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku od nieruchomości czy przedmiot opodatkowania jest w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą? czy przedmiot opodatkowania jest budynkiem mieszkalnym lub gruntem związanym z takim budynkiem? czy przedmiot opodatkowania jest gruntem, dla którego została przewidziana szczególna maksymalna stawka podatku od nieruchomości? czy przedmiot opodatkowania jest wyłączoną z użytkowania budynkiem, budowlą lub ich częścią? tak nie tak nie tak nie nie tak nie tak nie tak

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy przedmiot opodatkowania (grunt, budynek lub budowla) jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku od nieruchomości

Z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od nieruchomości fundamentalne znaczenie ma kwestia, czy grunt, budynek lub budowla są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest tak, gdyż:

1) grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są, co do zasady, opodatkowane według najwyższych stawek podatku od nieruchomości (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm. – dalej u.p.o.l., oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.o.l.);

2) tylko budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (zob. art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.).

Krok: czy przedmiot opodatkowania jest w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą?

Z art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. wynika, że przez grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej rozumie się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca, gdyż przepis ten stosuje się z zastrzeżeniem art. 1a ust. 2a u.p.o.l.

Należy przy tym wskazać, że za działalność gospodarczą w rozumieniu u.p.o.l. rozumie się działalność, o której mowa w ustawie z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) – dalej p.p. (zob. art. 1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l.). Za działalność gospodarczą w rozumieniu u.p.o.l. nie uważa się:

1) działalności rolniczej lub leśnej;

2) wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5;

3) działalności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 p.p. (zob. art. 1a ust. 2 u.p.o.l.).