Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Procedura pozwala ustalić, czy grunt, budynek lub budowla są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku od nieruchomości.

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy przedmiot opodatkowania (grunt, budynek lub budowla) jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku od nieruchomości

Z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od nieruchomości fundamentalne znaczenie ma kwestia, czy grunt, budynek lub budowla są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest tak, gdyż:

1) grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są, co do zasady, opodatkowane według najwyższych stawek podatku od nieruchomości (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm. – dalej u.p.o.l., oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.o.l.);

2) tylko budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (zob. art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.).

Krok: czy przedmiot opodatkowania jest w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą?

Z art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. wynika, że przez grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej rozumie się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca, gdyż przepis ten stosuje się z zastrzeżeniem art. 1a ust. 2a u.p.o.l.

Należy przy tym wskazać, że za działalność gospodarczą w rozumieniu u.p.o.l. rozumie się działalność, o której mowa w ustawie z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) – dalej p.p. (zob. art. 1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l.). Za działalność gospodarczą w rozumieniu u.p.o.l. nie uważa się:

1) działalności rolniczej lub leśnej;

2) wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5;

3) działalności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 p.p. (zob. art. 1a ust. 2 u.p.o.l.).

Należy jednak zastrzec, że:

1) w przypadku podatników będących osobami fizycznymi sam fakt posiadania nieruchomości przez osobę będącą przedsiębiorcą nie jest wystarczający do uznania jej za związaną z działalnością gospodarczą; konieczne jest ustalenie, czy nieruchomość ta wchodzi w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez tę osobę czy też stanowi jej majątek osobisty, odrębny od majątku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej (zob. przykładowo wyrok WSA w Gdańsku z 20.03.2019 r., I SA/Gd 1159/18);

2) stwierdzenie, że omawiane nieruchomości są w posiadaniu osób fizycznych, z których dwóch jest przedsiębiorcami nie jest wystarczające do opodatkowania budowli oraz zastosowania najwyższej stawki podatkowej przewidzianej dla gruntów i budynków (zob. przykładowo wyrok WSA w Gliwicach z 25.04.2018 r., I SA/Gl 54/18), konieczny jest jeszcze jej bezpośredni (wykonywanie na nieruchomości określonych czynności składających się na działalność gospodarczą) lub pośredni (potencjalne wykonywanie na nieruchomości czynności składających się na działalność gospodarczą, gdy nieruchomość została nabyta pod przyszłe inwestycje gospodarcze) związek z działalnością gospodarczą prowadzoną przez chociażby jednego z współposiadaczy (zob. przykładowo wyrok WSA w Olsztynie w wyroku z 28.03.2018 r., I SA/Ol 123/18).