Krywan Tomasz, Fundacja rodzinna – opodatkowanie PIT

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 22 maja 2023 r.
Autorzy:

Fundacja rodzinna – opodatkowanie PIT

Fundacja rodzinna – opodatkowanie PIT

Fundacja rodzinna – opodatkowanie PIT

Procedura pozwala ustalić zasady, na jakich przychody otrzymywane od fundacji rodzinnych są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Fundacja rodzinna – opodatkowanie PIT osoba fizyczna osoba fizyczna czy przychód został uzyskany przez fundatora lub osobę będącą w stosunku do fundatora osobą należącą do tzw. grupy 0? czy proporcja mienia wniesionego do fundacji rodzinnej przez tę osobę wynosi 100%? uzyskany przychód jest w całości zwolniony od podatku dochodowego czy przychód uzyskany został przez lub osobę będącą w stosunku do fundatora osobą należącą do tzw. grupy 0 uprawnionych do otrzymania mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej? uzyskany przychód jest częściowo zwolniony od podatku dochodowego czy proporcja mienia wniesionego do fundacji rodzinnej przez tę osobę wynosi 100%? uzyskany przychód jest w całości opodatkowany osoba fizyczna uzyskuje przychód z fundacji rodzinnej czy uzyskany przychód jest przychodem z tytułu otrzymania lub postawienia do dyspozycji świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 u.f.r.? tak nie nie tak tak nie nie tak tak nie

Krok: osoba fizyczna uzyskuje przychód z fundacji rodzinnej

Z dniem 22.05.2023 r. weszła w życie ustawa z 26.01.2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326 ze zm.) – dalej u.f.r., regulująca organizację i funkcjonowanie fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów (zob. art. 2 ust. 1 u.f.r.). Przez świadczenia te rozumie się składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną albo fundację rodzinną w organizacji, zgodnie ze statutem i listą beneficjentów (zob. art. 2 ust. 2 u.f.r.).

W związku z otrzymywaniem takich świadczeń u osób fizycznych powstają podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychody z innych źródeł. Przychody takie powstają również na skutek otrzymywania przez osoby fizyczne mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej (zob. art. 20 ust. 1g zdanie pierwsze ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm. – dalej u.p.d.o.f.). Jeżeli przedmiotowymi świadczeniami lub mieniem są pieniądze lub wartości pieniężne, przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1g u.p.d.o.f., powstają z chwilą otrzymania tych pieniędzy lub wartości pieniężnej przez osobę fizyczną (zgodnie z art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f.). W przeciwnym razie (tj. jeżeli przedmiotem świadczenia lub mieniem nie są pieniądze lub wartości pieniężne), przychody te powstają w ostatnim dniu miesiąca, w którym podatnik otrzymał takie świadczenie lub mienie, a w przypadku świadczenia lub mienia przysługującego za okres dłuższy niż miesiąc, przychód powstaje w ostatnim dniu każdego miesiąca, za który takie świadczenie lub mienie przysługuje (zob. art. 20 ust. 1g zdanie drugie u.p.d.o.f.).

Krok: czy uzyskany przychód jest przychodem z tytułu otrzymania lub postawienia do dyspozycji świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 u.f.r.?

Przychodami, o których mowa w art. 20 ust. 1g u.p.d.o.f., są dwa rodzaje przychodów, tj.:

1) przychody z tytułu otrzymania lub postawienia do dyspozycji świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 u.f.r., oraz

2) przychody z tytułu trzymania lub postawienia do dyspozycji mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

Oba te rodzaje przychodów mogą być w całości lub częściowo zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.