Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r. do: 31 grudnia 2013 r.
Autorzy:

Faktury VAT - zasady wystawiania

Faktury VAT - zasady wystawiania

Faktury VAT - zasady wystawiania

Procedura omawia zasady wystawiania faktur VAT.

Krok: sprzedaż towaru lub usługi

Faktura jest podstawowym dokumentem księgowym, którego funkcją zasadniczą jest udokumentowanie transakcji i umożliwienie poprawnego ujęcia jej w księgach zarówno wystawcy, jak i odbiorcy faktury.

Od 1 stycznia 2013 r. weszły w życie zmiany zarówno przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., jak i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, które wprowadzają zmiany w zakresie wystawiania faktur.

Krok: podatnicy wystawiający fakturę

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.) - dalej r.z.p., fakturę wystawia:

1) zarejestrowany podatnik VAT czynny;

2) podatnik, o którym mowa w art. 16 u.p.t.u., przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.

Faktury mogą również wystawiać zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni.

W przypadku wykonywania czynności dostawy, dokonywanej w ramach egzekucji, faktury wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika:

1) organy egzekucyjne,

2) komornicy sądowi

- jeżeli na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy związany z dostawą towarów.