Musiał Krzysztof J., Ewidencja wyrobów węglowych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autor:

Ewidencja wyrobów węglowych

Ewidencja wyrobów węglowych

Ewidencja wyrobów węglowych

Procedura ma na celu zaprezentowanie regulacji prawnej dotyczącej ewidencji wyrobów węglowych.

Ewidencja wyrobów węglowych podmiot zobowiązany podmiot zobowiązany obrót wyrobami węglowymi obowiązek realizacji szczególnych wymagań stawianych ewidencji obowiązek realizacji ogólnych wymagań stawianych ewidencji

Krok: obrót wyrobami węglowymi

Ewidencję wyrobów węglowych prowadzą:

1) pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;

2) pośredniczący podmiot węglowy używający wyrobów węglowych (art. 138i ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1542 z późn. zm. - dalej u.p.a.).

Krok: obowiązek realizacji szczególnych wymagań stawianych ewidencji

Ewidencja prowadzona przez pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 138i ust. 1 pkt 1 u.p.a., powinna zawierać następujące dane:

1) ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN;

2) datę sprzedaży wyrobów węglowych i datę ich wydania finalnemu nabywcy węglowemu;

3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby finalnego nabywcy węglowego;

4) datę wystawienia dokumentu dostawy albo innego dokumentu zastępującego dokument dostawy i numer identyfikujący dokument dostawy albo inny dokument zastępujący dokument dostawy, na podstawie którego wyroby te zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu (art. 138i ust. 2 u.p.a.).

Ewidencja prowadzona przez pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 138i ust. 1 pkt 2 u.p.a., powinna zawierać dane dotyczące wyrobów węglowych:

1) użytych w ramach zwolnień, o których mowa w art. 31a ust. 1 u.p.a., lub

2) użytych do celów nieobjętych zwolnieniem

– w podziale na miesiące, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN (art. 138i ust. 3 u.p.a.).