Musiał Krzysztof J., Ewidencja ilościowa energii elektrycznej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autor:

Ewidencja ilościowa energii elektrycznej

Ewidencja ilościowa energii elektrycznej

Ewidencja ilościowa energii elektrycznej

Procedura ma na celu zaprezentowanie regulacji prawnej dotyczącej ewidencji ilościowej energii elektrycznej.

Ewidencja ilościowa energii elektrycznej podmiot zobowiązany podmiot zobowiązany obrót energią elektryczną obowiązek realizacji szczególnych wymagań stawianych ewidencji obowiązek realizacji ogólnych wymagań stawianych ewidencji

Krok: obrót energią elektryczną

Ewidencję ilościową energii elektrycznej prowadzą:

1) podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu;

2) podatnik zużywający energię elektryczną w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1542 z późn. zm.) - dalej u.p.a.;

3) podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 13 ust. 5 u.p.a.;

4) podmiot dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu energii elektrycznej (art. 138h ust. 1 u.p.a.).

Przepisy art. 138h ust. 1 u.p.a. nie mają zastosowania do podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez ten podmiot, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości (art. 138h ust. 2 u.p.a.).

Podmioty określone w art. 138h ust. 1 pkt 1-3 u.p.a. prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 138h ust. 1 u.p.a., na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych u nabywcy końcowego lub podmiotu zużywającego energię, a w przypadku braku urządzeń pomiarowych - na podstawie współczynnikowo określonego poziomu poboru energii przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podatnika (art. 138h ust. 3 u.p.a.).

Podmiot określony w art. 138h ust. 1 pkt 4 u.p.a. prowadzi ewidencję, o której mowa w art. 138h ust. 1 u.p.a., na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, a w przypadku braku takich możliwości - na podstawie dokumentów rozliczeniowych.

Krok: obowiązek realizacji szczególnych wymagań stawianych ewidencji

Ewidencja, o której mowa w art. 138h ust. 1, powinna zawierać odpowiednio dane niezbędne do określenia w okresach miesięcznych, z dokładnością do 0,001 MWh, łącznej ilości:

1) energii elektrycznej wyprodukowanej, nabytej wewnątrzwspólnotowo, zaimportowanej lub zakupionej na terytorium kraju;

2) energii elektrycznej sprzedanej nabywcom końcowym na terytorium kraju;

3) energii elektrycznej sprzedanej podmiotom posiadającym koncesję w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.);

4) energii elektrycznej dostarczonej wewnątrzwspólnotowo i wyeksportowanej;

5) energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne;

6) energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 6, 7 i 7a u.p.a. oraz przepisów wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 u.p.a.;

7) strat energii elektrycznej niepodlegających opodatkowaniu, o których mowa w art. 9 ust. 2 u.p.a. (art. 138h ust. 5 u.p.a.).

W przypadku braku urządzeń pomiarowych pozwalających na precyzyjne określenie ilości, o których mowa w art. 138h ust. 5 pkt 5 i 7 u.p.a., prowadzący ewidencję określa ilości szacunkowe (art. 138h ust. 6 u.p.a.).