Musiał Krzysztof J., Elektroniczne doręczanie pism podatkowych

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 marca 2017 r. do: 4 października 2021 r.
Autorzy:

Elektroniczne doręczanie pism podatkowych

Elektroniczne doręczanie pism podatkowych

Elektroniczne doręczanie pism podatkowych

Postępująca cyfryzacja kraju wymusza zmiany administracji publicznej. Powoli odchodzi się od tradycyjnego „papierowego” obiegu dokumentów, a coraz więcej spraw można załatwić przez Internet. Nie inaczej jest w przypadku obowiązków podatkowych. Stworzenie portalu podatkowego umożliwia m.in. elektroniczne doręczanie pism podatkowych.

Elektroniczne doręczanie pism podatkowych uczestnik postępowania uczestnik postępowania (!) doręczenie  pisma uzyskanie statusu strony decyzja strony postępowania odbiór zawiadomienia odbiór ponownego zawiadomienia tak nie

Krok: uzyskanie statusu strony

Stroną w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoba trzecia, która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy.

Stroną w postępowaniu podatkowym może być również inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego przed powstaniem obowiązku podatkowego ciążą na niej szczególne obowiązki lub zamierza skorzystać z uprawnień wynikających z tego prawa. Stroną może być także pełnomocnik, o którym mowa w art. 96 ust. 4b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.

Stroną w postępowaniu podatkowym w sprawach dotyczących zwrotu podatku od towarów i usług może być wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, uprawniony na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług do otrzymania zwrotu podatku.

Stroną w postępowaniu podatkowym w sprawie stwierdzenia nadpłaty w zakresie zobowiązań byłej spółki cywilnej może być osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki.

Krok: decyzja strony postępowania

Wybór sposobu doręczania pism zależy od woli strony. Zasadą domyślną jest doręczanie w sposób tradycyjny (papierowy). Dopiero inicjatywa strony może uprawnić organ podatkowy do doręczenia pisma poprzez środki komunikacji elektronicznej.

Doręczanie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona spełni jeden z następujących warunków:

1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub portal podatkowy;

2) wniesie o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi podatkowemu adres elektroniczny;

3) wyrazi zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi podatkowemu adres elektroniczny.

Organ podatkowy może zwrócić się do podatnika, płatnika lub inkasenta o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego we wszystkich sprawach podatkowych załatwianych przez ten organ. Wystąpienie organu podatkowego o wyrażenie zgody może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej i zostać przesłane stronie przez portal podatkowy lub na jej adres elektroniczny. Przez portal podatkowy rozumie się system teleinformatyczny administracji skarbowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Strona ma prawo do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku organ podatkowy doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego.