Kaczorowska-Kossowska Iwona, Egzekwowanie zgłoszenia zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą - nałożenie kary pieniężnej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 kwietnia 2019 r.
Autorzy:

Egzekwowanie zgłoszenia zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą - nałożenie kary pieniężnej

Egzekwowanie zgłoszenia zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą - nałożenie kary pieniężnej

Egzekwowanie zgłoszenia zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą - nałożenie kary pieniężnej

Zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 295) - dalej u.dz.l. - podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa w art. 107 ust. 1 u.dz.l., organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Niniejsza procedura opisuje przebieg procesu egzekwowania zgłoszenia zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL).

Egzekwowanie zgłoszenia zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą - nałożenie kary pieniężnej lekarz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lekarz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta niezłożenie wniosku możliwe działania odebranie zawiadomienia złożenie wniosku o wpis zmiany w RPWDL organ rejestrowy organ rejestrowy umorzenie postępowania podjęcie decyzji o nałożeniu kary pieniężnej ustalenie, że upłynął termin na złożenie wniosku powzięcie wiadomości o zaistnieniu zmiany zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania odebranie wniosku

Krok: powzięcie wiadomości o zaistnieniu zmiany

Podstawowym trybem dokonywania wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest tryb wnioskowy. Ponieważ jednak art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 295)) - dalej u.dz.l. - nakłada na podmiot obowiązek zgłaszania zmian w terminie 14 dni od ich zaistnienia, ich zgłoszenie nie jest zależne wyłącznie od woli podmiotu. Może więc dojść do sytuacji, w której o zaistnieniu zmiany danych objętych wpisem organ poweźmie wiadomość z innego źródła niż od wnioskodawcy.

Przepisy ustawy o działalności leczniczej przewidują tylko jeden sposób na egzekwowanie od podmiotu obowiązku złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze, a mianowicie nałożenia kary pieniężnej.

Krok: zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania

Do decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)) - dalej k.p.a. - dotyczące decyzji administracyjnych (art. 107 ust. 5 u.dz.l.). Z chwilą powzięcia przez organ informacji o zaistnieniu przesłanek do nałożenia kary następuje wszczęcie postępowania w sprawie. Zgodnie zaś z art. 61 § 4 k.p.a. o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

Wraz z zawiadomieniem organ zobowiązany jest poinformować stronę o prawie do czynnego udziału w postępowaniu, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 k.p.a.). Organ może odstąpić od tej zasady tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. Organ obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

Warto zauważyć, że przepisy ustawy o działalności leczniczej nie przewidują obowiązku dokonania przez organ wezwania do zgłoszenia zmian w rejestrze, co oznacza, iż organ może bez dokonywania uprzednich wezwań, nałożyć na podmiot karę pieniężną w każdym przypadku, w którym stwierdzi zaistnienie zmian niezgłoszonych do rejestru w wymaganym terminie 14 dni.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania spełnia w tym przypadku rolę takiego wezwania, gdyż podmiot uzyskuje możliwość dobrowolnego złożenia wniosku o wpis zmian.