Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej

Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej

Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej

Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej (art. 79 u.p.e.a.) jest stosunkowo prostym środkiem egzekucyjnym. Organ egzekucyjny zajmuje świadczenia przesyłając stosowne zawiadomienie organowi rentowemu właściwemu do wypłaty świadczeń zobowiązanemu. Równocześnie wzywa organ rentowy do przesłania określonych informacji, które pozwolą organowi egzekucyjnemu na ocenę efektywności zajęcia świadczeń.

Zawiadomienie jest doręczane na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego (patrz Sposoby doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym). Zawiadomienie o zajęciu i inne pisma w ramach stosowanego środka egzekucyjnego mogą być również doręczane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej (art. 67 § 1a u.p.e.a.).

Organ rentowy sukcesywnie przekazuje organowi egzekucyjnemu zajętą część świadczenia aż do osiągnięcia kwoty wskazanej w zawiadomieniu o zajęciu świadczenia.

W przypadku zmiany organu rentowego właściwego do wypłaty świadczeń jest możliwe kontynuowanie zajęcia świadczeń u nowego organu rentowego. Następuje to w wyniku otrzymania przez nowy organ rentowy od poprzedniego organu rentowego dokumentów dotyczących zajęcia świadczenia.

Krok: przystąpienie do egzekucji ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej

Krok: zawiadomienie organu rentowego o zajęciu świadczenia i wezwanie do przekazania części świadczenia niezwolnionej spod egzekucji

Organ egzekucyjny przesyła organowi rentowemu wypłacającemu świadczenie zobowiązanemu zawiadomienie o zajęciu tej części świadczenia rentowego, która nie jest zwolniona spod egzekucji.

Zawiadomienie jest doręczane na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego (patrz Sposoby doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym). Zawiadomienie o zajęciu i inne pisma w ramach stosowanego środka egzekucyjnego mogą być również doręczane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej (art. 67 § 1a u.p.e.a.).

Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym, renty przysługujące z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i renty zasądzone przez sąd lub ustalone umową za utratę zdolności do pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacane z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz świadczenia pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podlegają egzekucji w zakresie określonym w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym (art. 10 § 1–3 u.p.e.a.). Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860).(art. 10 § 4 u.p.e.a.).

Równocześnie organ egzekucyjny wzywa organ rentowy do wypłacania organowi egzekucyjnemu zajętej części świadczenia aż do pełnego pokrycia egzekwowanych należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi (art. 79 § 1 u.p.e.a.).

Jednocześnie organ egzekucyjny wzywa organ rentowy, aby:

a) w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia podał wysokość przysługujących zobowiązanemu miesięcznych świadczeń i zawiadamiał o każdej zmianie ich wysokości,

b) składał, w przypadku zaistnienia przeszkód do wypłacenia świadczeń, oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa do zajętych świadczeń, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o te świadczenia oraz czy i o jakie roszczenia została skierowana do tych świadczeń egzekucja przez innych wierzycieli.

Ponadto organ egzekucyjny poucza organ rentowy o określonych w art. 71b, art. 168c i art. 168e u.p.e.a. skutkach niestosowania się do powyższych wezwań (art. 79 § 4 u.p.e.a.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?