Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 8 września 2016 r.
Autorzy:

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art. 72 u.p.e.a.) jest stosunkowo prostym środkiem egzekucyjnym. Organ egzekucyjny zajmuje wynagrodzenie za pracę przesyłając stosowne zawiadomienie pracodawcy zobowiązanego. Równocześnie wzywa pracodawcę do przesłania określonych informacji, które pozwolą organowi egzekucyjnemu na ocenę efektywności zajęcia wynagrodzenia za pracę.

Zawiadomienie o zajęciu jest doręczane na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego (patrz Sposoby doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym). Zawiadomienie o zajęciu i inne pisma w ramach stosowanego środka egzekucyjnego mogą być również doręczane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej (art. 67 § 1a u.p.e.a.).

Pracodawca zobowiązanego sukcesywnie przekazuje organowi egzekucyjnemu zajętą część wynagrodzenia aż do osiągnięcia kwoty wskazanej w zawiadomieniu o zajęciu wynagrodzenia za pracę.

W przypadku zmiany przez zobowiązanego miejsca pracy jest możliwe kontynuowanie zajęcia wynagrodzenia u nowego pracodawcy. Następuje to w wyniku otrzymania przez nowego pracodawcę od poprzedniego pracodawcy dokumentów dotyczących zajęcia wynagrodzenia za pracę.

Krok: przystąpienie do egzekucji z wynagrodzenia za pracę

Krok: zawiadomienie pracodawcy o zajęciu wynagrodzenia za pracę i wezwanie do przekazania części wynagrodzenia niezwolnionej spod egzekucji

Organ egzekucyjny przesyła pracodawcy zobowiązanego zawiadomienie o zajęciu tej części wynagrodzenia zobowiązanego, która nie jest zwolniona spod egzekucji. Zawiadomienie o zajęciu jest doręczane na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego (patrz Sposoby doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym). Zawiadomienie o zajęciu i inne pisma w ramach stosowanego środka egzekucyjnego mogą być również doręczane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej (art. 67 § 1a u.p.e.a.).

Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy (art. 9 § 1 u.p.e.a.). Równocześnie organ egzekucyjny wzywa pracodawcę zobowiązanego do wypłacania organowi egzekucyjnemu zajętej części wynagrodzenia aż do pełnego pokrycia egzekwowanych należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi (art. 72 § 1 u.p.e.a.).

Jednocześnie organ egzekucyjny wzywa pracodawcę, aby:

a) w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia złożył za okres 3 miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie otrzymanego w tym czasie wynagrodzenia zobowiązanego z wyszczególnieniem wszystkich jego składników,

b) składał, w przypadku zaistnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę, oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa do zajętego wynagrodzenia, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o to wynagrodzenie oraz czy i o jakie roszczenia została skierowana do tego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Ponadto organ egzekucyjny poucza pracodawcę o określonych w art. 71b, art. 168c i art. 168e u.p.e.a. skutkach niestosowania się do powyższych wezwań (art. 72 § 4 u.p.e.a.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?