Musiał Krzysztof J., Egzekucja z ruchomości

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r. do: 29 lipca 2020 r.
Autor:

Egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości

Egzekucja z ruchomości

Procedura precyzuje czynności związane z egzekucją z ruchomości.

Egzekucja z ruchomości zobowiązany zobowiązany ewentualna skarga na oszacowanie zajętej ruchomości organ egzekucyjny organ egzekucyjny przekazanie do sprzedaży podmiotom prowadzącym sprzedaż komisową sprzedaż w drodze przetargu ofert sprzedaż z olnej ręki zajęcie ruchomości wybór sposobu zbycia zajętej ruchomości sprzedaż w drodze licytacji sprzedaż po cenie oszacowania podmiotom prowadzącym działalność handlową

Krok: zajęcie ruchomości

Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.) - dalej u.p.e.a., do egzekucji z ruchomości zobowiązanego poborca skarbowy przystępuje przez ich zajęcie. Nie podlegają zajęciu ruchomości o wartości ponad kwotę potrzebną do zaspokojenia egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi, jeżeli zobowiązany posiada inną podlegającą egzekucji ruchomość o wartości wystarczającej na zaspokojenie tych należności, a sprzedaż egzekucyjna tej ruchomości nie nastręcza trudności (art. 97 § 5 u.p.e.a.).

Ponadto zgodnie z art. 98 § 1 u.p.e.a. zajęcie ruchomości następuje przez wpisanie jej do protokołu zajęcia i podpisanie protokołu przez poborcę skarbowego. Protokół podpisują także zobowiązany lub świadkowie. Na każdej zajętej ruchomości poborca skarbowy umieszcza znak ujawniający na zewnątrz jej zajęcie (art. 98 § 3 u.p.e.a.).

Krok: ewentualna skarga na oszacowanie zajętej ruchomości

Zgodnie z art. 99 § 1 u.p.e.a., poborca skarbowy zamieszcza w protokole zajęcia opis każdej zajętej ruchomości według cech jej właściwych, a ponadto co do zasady oznacza jej wartość szacunkową. Przy sporządzaniu protokołu zajęcia zobowiązanemu przysługuje prawo przedstawienia rachunków i innych dowodów dla oznaczenia wartości szacunkowej zajętej ruchomości.

Zobowiązanemu przysługuje w terminie 5 dni od daty zajęcia ruchomości prawo wniesienia do organu egzekucyjnego skargi na oszacowanie dokonane przez poborcę skarbowego. W tym przypadku organ egzekucyjny jest obowiązany wezwać biegłego skarbowego do oszacowania wartości zajętej ruchomości (art. 99 § 2 u.p.e.a.).