Wiśniewski Paweł, Egzekucja z rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 30 lipca 2020 r.
Autorzy:

Egzekucja z rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy

Egzekucja z rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy

Egzekucja z rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy

Egzekucja z rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy sąd skład orzekający sąd skład orzekający oddalenie wniosku rozpoznanie wniosku umorzenie książeczki oszczędnościowej wierzyciel wierzyciel brak reakcji możliwy sposób zachowania skierowanie wniosku o umorzenie książeczki oszczędnościowej dłużnik dłużnik otrzymanie zawiadomienia bank bank możliwy przebieg postępowania przekazanie zajętej kwoty komornikowi wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej po odpisaniu zajętej kwoty możliwy przebieg postępowania odwołanie wstrzymania wypłat wstrzymanie wypłat do czasu rozpoznania wniosku o umorzenie książeczki oszczędnościowej otrzymanie zawiadomienia komornik sądowy komornik sądowy czy na rachunek bankowy został wystawiony dowód imienny? skierowanie do banku zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego możliwy przebieg postępowania wezwanie banku do przekazania zajętej kwoty umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu przekazanie wyegzekwowanej sumy wierzycielowi otrzymanie wniosku o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy odebranie dokumentu dłużnikowi lub osobie trzeciej w terminie dwóch tygodni po upływie sześciu miesięcy tak nie zasadny bezzasadny skuteczne bezskuteczne w terminie miesiąca

Krok: czy na rachunek bankowy został wystawiony dowód imienny?

W obecnym stanie prawnym banki mogą wydawać posiadaczom rachunków oszczędnościowych oraz posiadaczom rachunków terminowej lokaty oszczędnościowej imienne książeczki oszczędnościowe lub inne imienne dokumenty potwierdzające zawarcie umowy (art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe).

Krok: odebranie dokumentu dłużnikowi lub osobie trzeciej

Na czynność komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego (art. 767 k.p.c.). Patrz również Wniesienie skargi na czynności komornika.

W pierwszej kolejności komornik sądowy podejmuje próbę odebrania dokumentu, prowadząc egzekucję na podstawie art. 901 k.p.c. Z dokonywanych czynności komornik sporządza protokół. W razie niemożności odebrania dokumentu komornik stwierdza ten fakt w protokole (art. 8931 § 1 k.p.c.). Patrz również Potwierdzenie czynności protokołem.