Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 8 września 2016 r.
Autorzy:

Egzekucja z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, lecz niebędących przedmiotem obrotu zorganizowanego

Egzekucja z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, lecz niebędących przedmiotem obrotu zorganizowanego

Egzekucja z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, lecz niebędących przedmiotem obrotu zorganizowanego

Egzekucja z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych i niebędących przedmiotem obrotu zorganizowanego (art. 94 u.p.e.a.) jest stosunkowo efektywnym i nieskomplikowanym środkiem egzekucyjnym. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia instrumentów finansowych poprzez przesłanie podmiotowi prowadzącemu rachunki zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych.

Zawiadomienie jest doręczane na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego (patrz Sposoby doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym). Zawiadomienie o zajęciu i inne pisma w ramach stosowanego środka egzekucyjnego mogą być również doręczane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej (art. 67 § 1a u.p.e.a.).

Realizacja zajęcia następuje poprzez sprzedaż w trybie przepisów działu II rozdziału 6 oddziału 2, to jest w trybie właściwym dla sprzedaży rzeczy ruchomych. Sprzedaż może nastąpić wyłącznie na rzecz osób fizycznych. Instrumenty finansowe są zapisywane na rachunku nabywcy na podstawie postanowienia organu egzekucyjnego stwierdzającego nabycie instrumentów finansowych.

Krok: przystąpienie do egzekucji z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych i niebędących przedmiotem obrotu zorganizowanego

Instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) są:

1) papiery wartościowe;

2) niebędące papierami wartościowymi:

a) tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,

b) instrumenty rynku pieniężnego,

c) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,

d) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,

e) opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,

f) niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,

g) instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,

h) kontrakty na różnicę,

i) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Obrotem zorganizowanym jest obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu (art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.).

Krok: zawiadomienie o zajęciu praw z instrumentów finansowych

Zajęcie instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, niebędących przedmiotem obrotu zorganizowanego, następuje poprzez przesłanie do podmiotu prowadzącego te rachunki zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku zobowiązanego (art. 93 § 1 u.p.e.a.). Zawiadomienie jest dokonywane na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego (patrz Sposoby doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym).

Zawiadomienie o zajęciu powinno zawierać elementy określone w art. 67 § 2 u.p.e.a. Zajęcie jest skuteczne także wówczas, gdy w części dotyczącej zobowiązanego i jego rachunku instrumentów finansowych zawiera tylko imię i nazwisko lub firmę oraz adres zobowiązanego (art. 93 § 4 u.p.e.a.).

Zawiadomienie jest doręczane na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego (patrz Sposoby doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym). Zawiadomienie o zajęciu i inne pisma w ramach stosowanego środka egzekucyjnego mogą być również doręczane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej (art. 67 § 1a u.p.e.a.).

Organ egzekucyjny wzywa prowadzącego rachunki do udzielenia informacji dotyczących przeszkód w dokonaniu realizacji zajęcia, w tym również o nieprowadzeniu rachunku pieniężnego, rachunku papierów wartościowych lub innego rachunku zobowiązanego.

Organ egzekucyjny zawiadamiając prowadzącego rachunek równocześnie zawiadamia zobowiązanego o zajęciu jego praw z instrumentów finansowych, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do prowadzącego rachunki. Zobowiązanemu doręcza się także odpis tytułu wykonawczego, chyba że został mu wcześniej doręczony. Ponadto zawiadamia się zobowiązanego, że nie wolno mu rozporządzać zajętymi prawami (art. 93 § 5 u.p.e.a.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację