Egzekucja z praw majątkowych - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Egzekucja z praw majątkowych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 30 lipca 2020 r.
Autor:

Egzekucja z praw majątkowych

Egzekucja z praw majątkowych

Egzekucja z praw majątkowych

Procedura precyzuje czynności związane z egzekucją z praw majątkowych.

Egzekucja z praw majątkowych zobowiązany zobowiązany ewentualne wyjawienie majątku ewentualny wniosek o dokonanie ponownego oszacowania organ egzekucyjny organ egzekucyjny protokół odbioru dokumentu oszacowanie wartości prawa majątkowego wydanie postanowienia o nabyciu praw prowadzona jest egzekucja należności pieniężnych wybór jednego ze środków egzekucyjnych dotyczących praw majątkowych zastosowanie właściwej podstawy środka egzekucyjnego dotyczącego praw majątkowych zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego zobowiązanego u dłużnika zajętej wierzytelności protokół zajęcia prawa majątkowego

Krok: prowadzona jest egzekucja należności pieniężnych

Krok: wybór jednego ze środków egzekucyjnych dotyczących praw majątkowych

Katalog środków egzekucyjnych dotyczących praw majątkowych zawarto w art. 1a pkt 12 lit. a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.) - dalej u.p.e.a. Zgodnie z powołaną regulacją środkami tymi jest egzekucja:

1) z pieniędzy;

2) z wynagrodzenia za pracę;

3) ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej;

4) z rachunków bankowych;

5) z innych wierzytelności pieniężnych;

6) z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków;

7) z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych;

8) z weksla;

9) z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej;

10) z udziału w spółce z o.o.;

11) z pozostałych praw majątkowych;

12) z ruchomości;

13) z nieruchomości.