Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej - OpenLEX

Przybysz Piotr, Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 8 września 2016 r.
Autor:

Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej

Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej

Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej

Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej zaliczają się do praw własności intelektualnej, to jest praw odnoszących się do możliwości korzystania z różnego rodzaju wytworów ludzkiego intelektu, takich jak na przykład wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, utwory literackie, muzyczne i plastyczne. Egzekucja z tego rodzaju praw polega na ich zajęciu (wpisaniu do protokołu zajęcia lub zawiadomieniu Urzędu Patentowego RP o zajęciu), a następnie sprzedaży w trybie właściwym dla sprzedaży rzeczy ruchomych.

Zawiadomienie o zajęciu jest doręczane na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego (patrz Sposoby doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym). Zawiadomienie o zajęciu i inne pisma w ramach stosowanego środka egzekucyjnego mogą być również doręczane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej (art. 67 § 1a u.p.e.a.).

W egzekucji z wierzytelności z praw własności intelektualnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące egzekucji z innych wierzytelności pieniężnych (art. 96i u.p.e.a.).

Krok: stwierdzenie posiadania przez zobowiązanego autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej

Organ egzekucyjny może posiadać z urzędu lub uzyskać w trakcie czynności przygotowawczych do egzekucji wiedzę o posiadaniu przez zobowiązanego praw własności intelektualnej wpisywanych do rejestrów prowadzonych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Są to patenty, dodatkowe prawa ochronne, prawa ochronne i prawa z rejestracji.

Zajęcie wpisywanych do rejestru praw oraz korzyści z tych praw może wówczas nastąpić przez przesłanie do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej zawiadomienia o zajęciu prawa (art. 96g § 2 u.p.e.a.).

Zawiadomienie o zajęciu jest doręczane na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego (patrz Sposoby doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym). Zawiadomienie o zajęciu i inne pisma w ramach stosowanego środka egzekucyjnego mogą być również doręczane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej (art. 67 § 1a u.p.e.a.).

Prawo do projektu racjonalizatorskiego nie jest przedmiotem rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie podlegają zajęciu patent i prawo ochronne na wzór użytkowy o charakterze tajnym (art. 96g § 3 u.p.e.a.).

Krok: zawiadomienie o zajęciu praw zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP

Organ egzekucyjny zawiadamia Urząd Patentowy RP o zajęciu praw własności intelektualnej podlegających rejestracji przez Urząd Patentowy RP. Zajęcie wierzytelności zostaje dokonane z chwilą doręczenia Urzędowi Patentowemu RP zawiadomienia o zajęciu danego prawa podlegającego rejestracji.

Organ egzekucyjny zawiadamiając Urząd Patentowy RP jednocześnie zawiadamia zobowiązanego o zajęciu jego praw własności intelektualnej wpisanych do właściwego rejestru przez Urząd Patentowy RP. Zobowiązanemu doręcza się odpis tytułu wykonawczego, chyba że został wcześniej doręczony.

Zawiadomienie o zajęciu jest doręczane na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego (patrz Sposoby doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym). Zawiadomienie o zajęciu i inne pisma w ramach stosowanego środka egzekucyjnego mogą być również doręczane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej (art. 67 § 1a u.p.e.a.).

Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej Urząd Patentowy RP Urząd Patentowy RP dokonanie we właściwym rejestrze wpisu o zajęciu prawa odebranie zawiadomienia o zajęciu prawa podlegającego rejestracji odebranie wniosku o dokonanie we właściwym rejestrze wpisu o zajęciu prawa zobowiązany zobowiązany odebranie zawiadomienia o zajęciu praw zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP niepodejmowanie dalszych czynności wniesienie zarzutu na oszacowanie dokonane przez poborcę skarbowego czy wnieść zarzut na oszacowanie dokonane przez poborcę skarbowego? otrzymanie dokumentów w związku z zajęciem praw własności intelektualnej organ egzekucyjny organ egzekucyjny poborca skarbowy organ egzekucyjny organ egzekucyjny poborca skarbowy sprzedaż zajętych praw własności intelektualnej wystąpienie do biegłego skarbowego o oszacowanie wartości zajętych praw czy poborca skarbowy dokonał oszacowania wartości zajętych praw? przesłanie do Urzędu Patentowego RP wniosku o dokonanie we właściwym rejestrze wpisu o zajęciu prawa stwierdzenie posiadania przez zobowiązanego autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej zawiadomienie o zajęciu praw zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP uwzględnienie zarzutu i skorygowanie wartości szacunkowej zajętych praw rozpatrzenie zarzutu zobowiązany nie wnosi zarzutu otrzymanie zarzutu na oszacowanie dokonane przez poborcę skarbowego możliwy tok postępowania doręczenie zobowiązanemu dokumentów w związku z zajęciem praw własności intelektualnej czy przedmiotem zajęcia są prawa objęte rejestrami prowadzonymi przez Urząd Patentowy? stwierdzenie podczas czynności egzekucyjnych posiadania praw własności intelektualnej przez zobowiązanego zajęcie praw własności intelektualnej przez wpisanie ich do protokołu zajęcia tak nie uwzględniony nieuwzględniony nie tak tak nie