Przybysz Piotr, Egzekucja wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem potwierdzającym posiadanie rachunku bankowego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Autor:

Egzekucja wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem potwierdzającym posiadanie rachunku bankowego

Egzekucja wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem potwierdzającym posiadanie rachunku bankowego

Egzekucja wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem potwierdzającym posiadanie rachunku bankowego

Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych jest środkiem egzekucyjnym nieskomplikowanym w zastosowaniu. Zajęta zostaje kwota znajdująca się na rachunku w chwili jego zajęcia, a jeżeli kwota ta jest niższa od kwoty określonej w zawiadomieniu o zajęciu, to zajęte zostaną także kwoty, które wpłyną na rachunek po jego zajęciu - aż do osiągnięcia kwoty wskazanej w zawiadomieniu o zajęciu rachunku bankowego.

Jeżeli organ egzekucyjny przed przystąpieniem poborcy skarbowego do czynności egzekucyjnych uzyskał informację o posiadaniu przez zobowiązanego rachunku bankowego, to powinien zająć wierzytelność pieniężną zobowiązanego z rachunku bankowego poprzez zawiadomienie banku. Do zajęcia wierzytelności dochodzi z chwilą otrzymania przez bank zawiadomienia.

Egzekucja z rachunku bankowego w przypadku, gdy poborca skarbowy podczas czynności egzekucyjnych odnajdzie dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego przez zobowiązanego, polega na zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego związanego z tym dokumentem poprzez wpisanie jej do protokołu zajęcia. Następnie organ egzekucyjny zawiadamia bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego. Realizacja zajęcia następuje w taki sam sposób, jak w przypadku zajęcia wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego poprzez zawiadomienie banku.

Bardziej złożona jest procedura egzekucji z rachunku bankowego w przypadku, gdy poborca skarbowy podczas czynności egzekucyjnych odnajdzie dokument tego rodzaju, że bez jego okazania zobowiązany nie może realizować wierzytelności z rachunku bankowego. W przypadku odebrania tego dokumentu organ egzekucyjny przesyła bankowi dokument wraz z zawiadomieniem o zajęciu rachunku bankowego oraz żądaniem wypłaty zajętej kwoty. Jeżeli dokument ten nie zostanie odebrany, to organ egzekucyjny przesyła bankowi zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego, jednakże bank wypłaci żądaną kwotę po umorzeniu dokumentu przez sąd na wniosek wierzyciela.

Zawiadomienie jest doręczane zobowiązanemu na zasadach określonych w art. 17c u.p.e.a. (zob. Zasady doręczania pism przez organ egzekucyjny).

Zawiadomienia i wezwania w związku z zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego przesyła się do banku i organu egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego. Jeżeli wykorzystanie tego systemu jest niemożliwe z przyczyn technicznych, w czasie niezbędnym do przywrócenia jego funkcjonowania zawiadomienia i wezwania doręcza się na piśmie (art. 86b u.p.e.a.).

Przepisy o egzekucji z rachunków bankowych i wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem stosuje się odpowiednio do egzekucji z wkładów oszczędnościowych gromadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 87 u.p.e.a.).

Krok: ujawnienie dokumentu potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego przez zobowiązanego

Organ egzekucyjny może wiedzieć o posiadaniu rachunku bankowego przez zobowiązanego. Wiedzę tę może posiadać z urzędu albo uzyskać od wierzyciela lub od banku albo innego podmiotu w ramach czynności przygotowawczych do egzekucji (zob. art. 36 u.p.e.a.).

Zajęcie rachunku bankowego nie musi być poprzedzone wezwaniem banku, na podstawie art. 36 § 1 u.p.e.a., do udzielenia informacji dotyczących prowadzenia w danym banku rachunku dla zobowiązanego.

W powyższych sytuacjach organ egzekucyjny powinien przeprowadzić egzekucję z tego rachunku poprzez zawiadomienie banku o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego. Jeżeli natomiast w trakcie czynności egzekucyjnych zostanie ujawniony dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego przez zobowiązanego, to zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego związanego z tym dokumentem następuje, w zależności od znaczenia tego dokumentu, przez wpisanie jej przez poborcę skarbowego do protokołu zajęcia lub przez odebranie dokumentu.

Egzekucja wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem potwierdzającym posiadanie rachunku bankowego bank bank wstrzymanie wypłat z zajętego rachunku czy przekazano całą kwotę określoną w zawiadomieniu organu egzekucyjnego o zajęciu rachunku bankowego? odebranie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego powstrzymanie się od dalszych czynności oczekiwanie na ustanie przeszkody w przekazaniu należności zawiadomienie o istnieniu przeszkody w przekazaniu należności przekazanie należności czy istnieją przeszkody w przekazaniu należności? otrzymanie powiadomienia o zakończeniu egzekucji z rachunku bankowego oczekiwanie na wpłacenie pieniędzy na zajęty rachunek bankowy zobowiązanego zobowiązany zobowiązany otrzymanie protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem organ egzekucyjny poborca skarbowy organ egzekucyjny organ egzekucyjny poborca skarbowy organ egzekucyjny egzekucja wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem tego rodzaju, że bez jego okazania zobowiązany nie może realizować wierzytelności z rachunku bankowego ujawnienie dokumentu potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego przez zobowiązanego czy dokument jest tego rodzaju, że bez jego okazania zobowiązany nie może realizować wierzytelności z rachunku bankowego? sporządzenie protokołu zajęcia wierzytelności zawiadomienie banku o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego ustalenie organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia łącznej egzekucji czy bank zawiadomił o istnieniu przeszkody w przekazaniu należności? oczekiwanie na zapłatę lub informację o przeszkodach w przekazaniu należności czy uzyskano kwotę wystarczającą na pokrycie egzekwowanej należności? zakończenie egzekucji z rachunku bankowego tak nie tak nie nie tak nie tak nie tak

Krok: sporządzenie protokołu zajęcia wierzytelności

Poborca skarbowy sporządza protokół zajęcia wierzytelności, do którego wpisuje wierzytelność z rachunku bankowego związanego z dokumentem (art. 84 § 1 u.p.e.a.). Protokół zajęcia powinien spełniać wymagania określone w art. 67 § 3 u.p.e.a. (patrz także wybór formy dokumentowania czynności postępowania egzekucyjnego). W protokole podaje się wysokość egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi (art. 84 § 2 u.p.e.a.).

Z chwilą podpisania protokołu przez poborcę skarbowego zajęcie staje się skuteczne wobec zobowiązanego (art. 84 § 3 u.p.e.a.).

Odpis protokołu doręcza się niezwłocznie zobowiązanemu wraz z odpisem tytułu wykonawczego, chyba że został on wcześniej doręczony. Ponadto poucza się zobowiązanego, że nie może on realizować zajętej wierzytelności poza częścią wolną od egzekucji ani rozporządzać nią w żaden inny sposób (art. 84 § 4 u.p.e.a.). Doręczenie zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego nie jest elementem czynności zajęcia rachunku bankowego, ale odrębną czynnością dokonywaną w związku z faktem dokonania pierwszej czynności egzekucyjnej.

Odpis protokołu zajęcia jest doręczany zobowiązanemu na zasadach określonych w art. 17c u.p.e.a. (zob. Zasady doręczania pism przez organ egzekucyjny). Odpis protokołu zajęcia i inne pisma w ramach stosowanego środka egzekucyjnego mogą być również doręczane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej (art. 67 § 1a u.p.e.a.).

Zawiadomienia i inne pisma w egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego przesyła się do banku i organu egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego. Jeżeli wykorzystanie tego systemu jest niemożliwe z przyczyn technicznych, w czasie niezbędnym do przywrócenia jego funkcjonowania zawiadomienia i wezwania doręcza się na piśmie (art. 86b u.p.e.a.).