Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Egzekucja świadczenia wydania nieruchomości

Egzekucja świadczenia wydania nieruchomości

Egzekucja świadczenia wydania nieruchomości

Niniejsze postępowanie dotyczy egzekucji świadczenia polegającego na wydaniu nieruchomości lub statku bądź opróżnieniu pomieszczenia stanowiącego jedynie część składową nieruchomości. Nie obejmuje jednak wypadku opróżnienia lokalu służącemu zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika.

Krok: otrzymanie wniosku o wszczęcie egzekucji świadczenia wydania nieruchomości

Krok: oddalenie wniosku

Na postanowienie komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego (art. 767 k.p.c.). Patrz również: Wniesienie skargi na czynności komornika.

Postanowienie sądu wydane w następstwie rozpoznania skargi jest zaskarżalne w razie oddalenia skargi, gdyż wówczas orzeczenie sądu kończy postępowanie egzekucyjne (art. 394 § 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). Zażalenie rozpoznaje sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów (art. 7674 § 11 k.p.c.).

Natomiast postanowienie sądu o uchyleniu postanowienia komornika jest niezaskarżalne, gdyż nie kończy postępowania, a żaden przepis szczególny nie dopuszcza możliwości wniesienia zażalenia (art. 7674 § 1 k.p.c.).

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia wydania nieruchomości podlega oddaleniu przede wszystkim, gdy:

– nie można oznaczyć nieruchomości w sposób wystarczający do odebrania jej dłużnikowi,

– okaże się, że nieruchomość w ogóle nie istnieje,

– wszczęto egzekucję z nieruchomości i nastąpiło już jej przybicie na rzecz nabywcy (por. uwagi dotyczące egzekucji świadczenia polegającego na wydaniu ruchomości - H. Ciepła, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego pod redakcją H. Doleckiego i T. Wiśniewskiego, Tom IV, Warszawa 2011, s. 666).

Przed oddaleniem wniosku z powodu braku możliwości należytej identyfikacji nieruchomości, którą dłużnik ma wydać wierzycielowi, komornik sądowy powinien złożyć na podstawie art. 352 k.p.c. wniosek do sądu, który wydał orzeczenie stanowiące tytuł wykonawczy, o dokonanie wykładni treści orzeczenia w tym zakresie.

Jeżeli w wymienionych wypadkach postępowanie egzekucyjne zostało już wszczęte, to zachodzi podstawa do jego umorzenia na podstawie art. 825 pkt 3 k.p.c. na wniosek dłużnika ze względu na to, że prowadzenie egzekucji pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego (por. uwagi dotyczące egzekucji świadczenia polegającego na wydaniu ruchomości - E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 1998, s. 642). Patrz również: Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację