Przybysz Piotr, Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym w uproszczonym trybie

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 25 maja 2018 r.
Autor:

Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym w uproszczonym trybie

Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym w uproszczonym trybie

Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym w uproszczonym trybie

W sytuacjach o wyjątkowym charakterze jest dopuszczalne prowadzenie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w uproszczonym trybie. O wyjątkowości tych sytuacji świadczy to, jakie wartości zostaną zagrożone w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku. Ustawa wskazuje na następujące przesłanki skorzystania z uproszczonego trybu egzekucji:

– niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego;

– ciężkie szkody dla gospodarstwa narodowego;

– szczególny interes społeczny.

Uproszczenie egzekucji jest wynikiem rezygnacji z obowiązku upomnienia zobowiązanego, wystawienia tytułu wykonawczego oraz doręczenia zobowiązanemu postanowienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego. Środki egzekucyjne są stosowane bezpośrednio po wydaniu zobowiązanemu ustnego polecenia zachowania się w określony sposób.

Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym może być prowadzona w uproszczonym trybie (art. 117 u.p.e.a.) wyłącznie przez organy, o których mowa w art. 20 § 2 u.p.e.a. Są to następujące organy: każdy organ Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Straży Granicznej, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organ Państwowej Inspekcji Pracy wydający decyzję w pierwszej instancji, organ straży pożarnej kierujący akcją ratowniczą, a także inne organy powołane do ochrony spokoju, bezpieczeństwa, porządku, zdrowia publicznego lub mienia społecznego. Należy podkreślić, że organy te mogą prowadzić egzekucję administracyjną w uproszczonym trybie wyłącznie w przypadkach określonych przez przepisy szczególne.

Krok: zwłoka w wykonaniu obowiązku grozi niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego

Jedną z trzech alternatywnych przesłanek dopuszczalności prowadzenia egzekucji w uproszczonym trybie jest stwierdzenie, że zwłoka w wykonaniu obowiązku grozi niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego. Nie wymaga się, aby to zagrożenie było zakwalifikowane jako „ciężkie” czy „poważne” lub „istotne”.

Krok: zwłoka w wykonaniu obowiązku grozi ciężkimi szkodami dla gospodarstwa narodowego

Jedną z trzech alternatywnych przesłanek dopuszczalności prowadzenia egzekucji w uproszczonym trybie jest stwierdzenie, że zwłoka w wykonaniu obowiązku grozi ciężkimi szkodami dla gospodarstwa narodowego. Nie wystarczy zatem stwierdzenie, że pojawią się jakiekolwiek szkody dla gospodarstw narodowego - muszą być one zakwalifikowane jako „ciężkie”.

Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym w uproszczonym trybie organy określone w art. 20 § 2 u.p.e.a. organy określone w art. 20 § 2 u.p.e.a. zwłoka w wykonaniu obowiązku grozi niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego zwłoka w wykonaniu obowiązku grozi ciężkimi szkodami dla gospodarstwa narodowego szczególny interes społeczny wymaga uproszczonej egzekucji wydanie ustnego polecenia zastosowanie wykonania zastępczego, odebrania rzeczy ruchomej, przymusu bezpośredniego wykonanie obowiązku