Działalność nieewidencjonowana - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Działalność nieewidencjonowana

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r.
Autorzy:

Działalność nieewidencjonowana

Działalność nieewidencjonowana

Działalność nieewidencjonowana

Działalność nieewidencjonowana ma wszystkie cechy działalności gospodarczej, ale została z niej wyłączona. Wykonując taką działalność, nie płaci się składek ZUS, a przychody z takiej działalności zalicza do innych źródeł przychodu, co powoduje, że nie trzeba prowadzić księgowości. Trzeba jednak pamiętać o konieczności spełnienia wszystkich warunków, w tym przede wszystkim przestrzegać limitu przychodów.

Działalność nieewidencjonowana osoba fizyczna osoba fizyczna (!) działalność  nieewidencjonowana działalność gospodarcza wykonanie działalności zarobkowej we własnym imieniu wybór formy wykonywania działalności gospodarczej nowy przedsiębiorca (!) działalność  w niewielkim  rozmiarze (!) złożenie wpisu  do CEIDG działalność indywidualna inne formy tak nie tak nie nie tak

Krok: wykonanie działalności zarobkowej we własnym imieniu

Na mocy art. 3-4 ustawy z 6.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) - dalej p.p. - działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Przedsiębiorcą jest zaś osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Działalność nieewidencjonowana ma wszystkie powyższe cechy, a mimo to została wyłączona z działalności gospodarczej.

Krok: wybór formy wykonywania działalności gospodarczej

Działalność nieewidencjonowana dotyczy wyłącznie indywidualnej działalności osób fizycznych. Z omawianych możliwości nie można korzystać w ramach spółki cywilnej (wyłączenie jest zawarte wprost w art. 5 ust. 5 p.p.). Działalność nieewidencjonowana nie jest również dostępna dla spółek handlowych (nie są one osobami fizycznymi).