Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o PIT - OpenLEX

Krywan Tomasz, Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o PIT

Procedury
Status: Aktualna
Autorzy:

Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o PIT

Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o PIT

Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o PIT

Procedura pozwala ustalić, czy dany rodzaj działalności jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o PIT podatnik podatnik czy działalność prowadzona jest w sposób ciągły? wykonywana przez osobę fizyczną jest działalnością gospodarczą w rozumieniu u.p.d.o.f. czy przychody z działalności zaliczane są do innego źródła przychodów niż działalność gospodarcza? czy ma zastosowanie wyłączenie uznawania wykonywanych czynności za działalność gospodarczą? wykonywana przez osobę fizyczną działalność nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu u.p.d.o.f. (!) osoba fizyczna  wykonuje  działalność czy działalność jest działalnością zarobkową? czy działalność należy do jednego z określonych przepisami rodzajów działalności? czy działalność prowadzona jest we własnym imieniu? czy działalność prowadzona jest w sposób zorganizowany? tak nie nie tak nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: (!) osoba fizyczna wykonuje działalność

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., na własny użytek definiuje pojęcie działalności gospodarczej. Aby działalność wykonywana przez osobę fizyczną stanowiła działalność gospodarczą w rozumieniu u.p.d.o.f. spełnionych musi być siedem warunków wynikających z przepisów art. 5a pkt 6 oraz art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f.

Uwaga! Ryzyko: W polskim prawie istnieje wiele definicji działalności gospodarczej, jednakże na gruncie u.p.d.o.f. obowiązuje wyłącznie definicja określona w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. Uwzględnianie definicji działalności gospodarczej określonych odrębnymi przepisami (w szczególności przepisami ustawy 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) jest błędem.

O uznaniu działalności za działalność gospodarczą decydują kryteria obiektywne, a nie decyzje osób wykonujących określone w tej ustawie czynności. Istnieje w związku z tym ryzyko uznania przez organy podatkowe za działalność gospodarczą w rozumieniu u.p.d.o.f. działalności, która przez osobę fizyczną nie jest traktowana jako działalność gospodarcza, jak również uznania przez organy podatkowe za działalność niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu u.p.d.o.f. działalności, która przez osobę fizyczną jest traktowana jako działalność gospodarcza.

Krok: czy działalność jest działalnością zarobkową?

Działalnością gospodarczą w rozumieniu u.p.d.o.f. może być wyłącznie działalność zarobkowa, czyli nastawiona na uzyskiwanie zysku. Podkreślić przy tym należy, że istotne jest nastawienie na uzyskiwanie zysku, nie zaś jego faktyczne uzyskiwanie. Jak czytamy w wyroku WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 27 kwietnia 2005 r., I SA/Wr 3237/03, „nie należy utożsamiać zarobkowego charakteru działalności gospodarczej z faktycznym osiąganiem dochodów z tej działalności, ponieważ działalność gospodarcza często związana jest z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów. Czym innym jest bowiem motyw zysku, a czym innym efekt osiągnięcia zysku. Aby można było mówić o działalności gospodarczej, celem osoby ją prowadzącej musi być osiągnięcie zysku. Dana działalność jest wtedy zarobkowa, gdy zdolna jest do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie te zyski faktycznie przynosić”.