Piaskowska Olga Maria, Dostęp do akt sprawy osoby trzeciej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Dostęp do akt sprawy osoby trzeciej

Dostęp do akt sprawy osoby trzeciej

Dostęp do akt sprawy osoby trzeciej

Dostęp do akt sprawy osoby trzeciej przewodniczący wydziału prezes sądu przewodniczący wydziału prezes sądu udostępnienie akt otrzymanie wniosku o udostępnienie akt badanie formalne odmowa udostępnienia akt podmiot zainteresowany podmiot zainteresowany wniosek o udostępnienie akt spełnia wymagania nie spełnia wymagań

Krok: wniosek o udostępnienie akt

1. Osoby niebiorące udziału w postępowaniu cywilnym, a z różnych względów zainteresowane przebiegiem postępowania, a zatem i treścią akt, także mają prawo złożyć wniosek o ich udostępnienie.

2. Udostępnienie akt osobom nieuczestniczącym w postępowaniu, tj. np.: upoważnionym przedstawicielom organizacji pozarządowych, czy innym osobom zainteresowanym (naukowcy prowadzący badania na podstawie akt etc.), można udostępnić akta jedynie poprzez umożliwienie im ich przejrzenia w sekretariacie.

Krok: badanie formalne

1. Osoby niemające uprawnień procesowych zobowiązane są do złożenia wniosku o udostępnienie akt oraz jego umotywowanie. W przypadku organizacji pozarządowej jest to np. wskazanie, że zamierza ona przystąpić do toczącego się postępowania; jeżeli wniosek składa naukowiec - powinien wskazać, w jakim celu chce skorzystać z akt i jakie badania chce przeprowadzić.

2. W każdym z wymienionych w punkcie 1 przypadków, należy sprawdzić tożsamość osoby ubiegającej się o udostępnienie akt. W przypadku organizacji pozarządowych należy sprawdzić, czy pracownik, który stawił się w siedzibie sądu w imieniu organizacji jest upoważniony do jej reprezentacji.