Piaskowska Olga Maria, Dostęp do akt prowadzonych w formie informatycznej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 października 2012 r.
Autorzy:

Dostęp do akt prowadzonych w formie informatycznej

Dostęp do akt prowadzonych w formie informatycznej

Dostęp do akt prowadzonych w formie informatycznej

Dostęp do akt prowadzonych w formie informatycznej sąd przewodniczący sąd przewodniczący podjęcie decyzji o udostępnieniu akt stworzenie konta w systemie teleinformatycznym uwierzytelnienie konta otrzymanie wniosku badanie formalne wniosku usuwanie braków formalnych pisma procesowego zwrot wniosku strona strona zapoznanie się z aktami wniosek o udostępnienie akt spełnia wymagania nie spełnia wymagań usunięte nieusunięte

Krok: wniosek o udostępnienie akt

1. Postępowanie cywilne, co do zasady, jest jawne. W ramach zasady jawności postępowania mieści się nie tylko fakt publicznego odbywania rozpraw, lecz również dostęp do akt sprawy, który przysługuje stronom oraz działającym w ich imieniu pełnomocnikom. Sąd nie może odmówić stronie dostępu do akt jej własnej sprawy.

2. W judykaturze wskazuje się, że prawo to nie daje jednak stronie prawa do żądania przesłania na jej adres domowy całości akt sądowych, a odmowa przez sąd realizacji takiego żądania nie stanowi naruszenia art. 9 (zob. wyrok SN z dnia 3 kwietnia 2001 r., I PKN 818/00, OSNP 2003, nr 2, poz. 32).

3. Dostęp do akt sprawy obejmuje przeglądanie akt w wyznaczonym do tego celu miejscu w budynku sądowym, sporządzanie z nich odpisów, kopii, lecz także fotografowanie i otrzymanie kopii zapisu dźwiękowego, jeżeli został sporządzony, czy kopii znajdującego się w aktach zapisu na nośniku informatycznym (CD, pendrive etc.).

4. Wniosek o udostępnienie akt może mieć zarówno formę pisemną (co do zasady wówczas, gdy strona lub jej pełnomocnik wnioskuje o wydanie odpisu, czy kopii etc.), jak i ustną - gdy stawi się w budynku sądowym celem przejrzenia akt w wyznaczonym do tego miejscu.

5. Prawo do udostępnienia akt dotyczy także akt prowadzonych w formie elektronicznej.

Krok: badanie formalne wniosku

1. Każde pismo procesowe powinno spełniać wymogi określone w art. 126 k.p.c. Jeżeli wniosek strony nie spełnia wymagań formalnych lub fiskalnych (brak wymaganej opłaty), wówczas przewodniczący wzywa stronę do ich spełnienia, wyznaczając termin i określając skutek jego niedochowania.

2. Jeżeli strona stawi się w sekretariacie sądowym, wówczas należy sprawdzić jej tożsamość.

3. Jeżeli pismo wnosi pełnomocnik strony, wówczas należy zbadać, czy jest on uprawniony do działania w jej imieniu. W przypadku stawiennictwa w sekretariacie, należy także sprawdzić jego tożsamość.

4. Jeżeli osoba uprawniona do przejrzenia akt jest pozbawiona wolności, przewodniczący wydziału może zarządzić, na jej wniosek, przesłanie akt do zakładu karnego lub aresztu śledczego.