Doskonalenie zawodowe - zorganizowane formy kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów - OpenLEX

Kaczorowska-Kossowska Iwona, Doskonalenie zawodowe - zorganizowane formy kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r. do: 7 sierpnia 2020 r.
Autorzy:

Doskonalenie zawodowe - zorganizowane formy kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

Doskonalenie zawodowe - zorganizowane formy kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

Doskonalenie zawodowe - zorganizowane formy kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

W świetle art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty członkowie samorządu lekarskiego mają zarówno prawo, jak i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności realizowany poprzez różne formy kształcenia podyplomowego. Obowiązek doskonalenia zawodowego wynika również z przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej. Zgodnie bowiem z art. 56 KEL powinnością każdego lekarza jest stałe uzupełnianie i doskonalenie swej wiedzy i umiejętności zawodowych. Jednym ze sposobów realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego jest udział lekarza i lekarza dentysty w zorganizowanych formach kształcenia.

Doskonalenie zawodowe - zorganizowane formy kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów lekarz lekarz odbycie formy kształcenia przez lekarza prowadzenie przez lekarza ewidencji punktów edukacyjnych zgłoszenie okręgowej radzie lekarskiej rozliczenia punktów edukacyjnych otrzymanie potwierdzenia uczestnictwa lekarza w kształceniu okręgowa rada lekarska okręgowa rada lekarska zmiana zaskarżonej decyzji wpis informacji do okręgowego rejestru lekarzy oraz prawa wykonywania zawodu wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wydanie zaświadczenia o wpisie utrzymanie w mocy czy wniesiono odwołanie? pozostawienie wniosku bez rozpozna weryfikacja dokumentów czy uzupełniono braki? koniec postępowania odebranie zgłoszenia wpis do rejestru odebranie zgłoszenia informacji o formie kształcenia możliwe decyzje odmowa wpisu do rejestru odebranie wniosku możliwe działania uchylenie zaskarżonej uchwały organizator kształcenia podyplomowego organizator kształcenia podyplomowego potwierdzenie uczestnictwa lekarza w kształceniu Wniosek o potwierdzenie warunków kształcenia (przed złożeniem wniosku o wpis lub razem z nim) odebranie zaświadczenia zgłoszenie informacji o formie kształcenia formy realizowane przez organizatorów kształcenia podyplomowego złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe nie tak tak nie

Krok: formy realizowane przez organizatorów kształcenia podyplomowego

W odróżnieniu od samodzielnych form kształcenia szkolenia (patrz procedura: Samodzielne formy kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów), konferencje, sympozja i inne podobne wydarzenia wymagają co do zasady istnienia organizatora kształcenia podyplomowego, który podlega uprzedniej rejestracji we właściwej izbie lekarskiej.

Krok: Wniosek o potwierdzenie warunków kształcenia (przed złożeniem wniosku o wpis lub razem z nim)

W celu potwierdzenia spełnienia warunków, organizator kształcenia przedkłada informacje dotyczące:

1) organizatora kształcenia, w tym nazwę i adres siedziby albo imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania;

2) formy organizacyjno-prawnej organizatora kształcenia;

3) planowanego okresu i obszaru kraju, na którym przewidywane jest prowadzenie kształcenia;

4) osób odpowiedzialnych za ustalenie planu kształcenia oraz ich kwalifikacji, w tym imię i nazwisko, posiadane stopnie naukowe lub tytuł naukowy i specjalizacje;

5) planu kształcenia ustalonego przez osobę lub osoby, o których mowa w pkt 4, jako zadanie dydaktyczne do wykonywania w określonym czasie, obejmujące zakres wiedzy medycznej i umiejętności praktycznych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza lub lekarza dentysty;

6) osób stanowiących planowaną kadrę dydaktyczną o kwalifikacjach właściwych do realizacji formy kształcenia określonej planem kształcenia lub do nadzoru nad kształceniem prowadzonym w określonej formie, w tym imię i nazwisko, posiadane stopnie naukowe lub tytuł naukowy i specjalizacje;

7) posiadanej bazy do realizacji programu kształcenia poprzez wskazanie pomieszczeń z wyposażeniem, dostosowanych do prowadzenia przewidywanych form dydaktyki, w których organizator kształcenia zamierza realizować kształcenie;

8) wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia realizowanego w zakresie przewidywanych jego form;

9) posiadanej bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych programem kształcenia, spełniającej wymogi określone w odrębnych przepisach, oraz osób posiadających uprawnienia i kwalifikacje do udzielania tych świadczeń.

Potwierdzenie warunków kształcenia ma na celu weryfikację potencjału przyszłego organizatora kształcenia oraz możliwości przeprowadzenia w przyszłości wydarzeń edukacyjnych o odpowiedniej jakości.