Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Doręczenie pozwanemu pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony praw

Doręczenie pozwanemu pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony praw

Procedura omawia doręczenie pozwanemu pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony praw.

Krok: potrzeba doręczenia pozwanemu pozwu

Co do zasady pozew podlega doręczeniu na zarządzenie przewodniczącego wraz z zobowiązaniem do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie (art. 2051 § 1 k.p.c.).

Pozew może także podlegać doręczeniu wraz z wydanym w sprawie nakazem zapłaty (art. 4802 § 3 k.p.c.).

Krok: potrzeba doręczenia pozwanemu innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony praw

Do innych niż pozew pism procesowych, wywołujących potrzebę podjęcia obrony praw, należy zaliczyć inne pisma wszczynające postępowanie (np. wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, wniosek o udzielenie zabezpieczenia).

Podobnie jak na gruncie art. 143 k.p.c. przyjąć należy, że art. 1391 k.p.c. będzie miał zastosowanie także, gdy pozwanemu podlega pismo sądowe, jak orzeczenie lub zawiadomienie o posiedzeniu (por. K. Weitz [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, wyd. 4, s. 686 (uwagi do art. 143 k.p.c.)).

Krok: doręczenie właściwe

Doręczenia właściwego dokonuje się do rąk adresata.

Patrz również: Doręczanie pism sądowych.

Krok: doręczenie zastępcze

Doręczenie zastępcze polega na doręczeniu pisma do rąk osoby innej niż adresat.

Patrz również: Doręczanie pism sądowych.

Krok: doręczenie awizowane

Doręczenie awizowane wchodzi w grę, gdy nie było możliwe doręczenie właściwe lub zastępcze. Doręczenie to polega na przyjęciu fikcji doręczenia, pomimo że pismo faktycznie nie zostało przekazane adresatowi (bądź innej osobie).

Patrz również: Doręczanie pism sądowych.

Krok: doręczenie z chwilą odmowy przyjęcia pisma

Datę odmowy przyjęcia uznaje się za datę doręczenia pisma.

Patrz również: Doręczanie pism sądowych.

Krok: zawiadomienie powoda o nieskutecznym doręczeniu z zobowiązaniem do doręczenia pisma za pośrednictwem komornika

Jeżeli w danej sprawie przed doręczeniem pozwu lub innego pisma wywołującego potrzebę podjęcia obrony praw nie dokonano skutecznego doręczenia właściwego lub zastępczego innego pisma dla pozwanego, to doręczenie awizowane uważa się za nieskuteczne.

Zawiadamiając o bezskutecznym doręczeniu, przesyła się powodowi pozew lub inne pismo podlegające doręczeniu pozwanemu.

Zobowiązanie do doręczenia pisma za pośrednictwem komornika nie wymaga oznaczenia terminu w jakim zobowiązanie należy wykonać. Z art. 1391 § 2 k.p.c. wynika bowiem, że powód ma dwa miesiące na przedstawienie dowodu doręczenia za pośrednictwem komornika, wskazania aktualnego adresu pozwanego albo złożenia dowodu, że pozwany przebywa pod wskazanym w pozwie adresem. Zgodnie z art. 5 § 1 k.p.c., stronę niereprezentowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej należy jednak pouczyć o tym terminie, a także o skutkach bezskutecznego upływu terminu, tj. zawieszeniu postępowania.

Krok: złożenie potwierdzenia doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika

Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2018 r., poz. 771 z późn. zm.), na wniosek powoda komornik sądowy osobiście doręcza pozwanemu pisma za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod danym adresem nie zamieszkuje. Wniosek podlega stałej opłacie w wysokości 60 zł (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2018 r., poz. 770 z późn. zm.)).

Jeżeli komornik nie zastanie adresata, ustala czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. W tym celu może żądać niezbędnych informacji o podmiotów wymienionych w art. 761 § 11 pkt 13 k.p.c. (art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2018 r., poz. 771 z późn. zm.)).

Powód może zlecić komornikowi sądowemu podjęcie dalszych czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania pozwanego (art. 3 ust. 4 pkt 1a oraz art. 3b ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2018 r., poz. 771 z późn. zm.)). Wniosek podlega stałej opłacie w wysokości 40 zł (art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2018 r., poz. 770 z późn. zm.)). W tym celu komornik sądowy może żądać niezbędnych informacji do organów podatkowych, organów rentowych, banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (art. 3b ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2018 r., poz. 771 z późn. zm.)).

Krok: zwrócenie pisma podlegającego doręczeniu z podaniem aktualnego adresu pozwanego

Krok: zwrócenie pisma podlegającego doręczeniu wraz z dowodem, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie

Krok: po upływie dwóch miesięcy

Krok: otrzymanie potwierdzenia doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika

Krok: otrzymanie pisma podlegającego doręczeniu z podaniem aktualnego adresu pozwanego

Krok: otrzymanie pisma podlegającego doręczeniu wraz z dowodem, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie

Krok: czy złożony przez powoda dowód jest wiarygodny?

Krok: zawieszenie postępowania

Postanowienie zaskarżalne zażaleniem do sądu drugiej instancji (art. 394 § 1 pkt 5 k.p.c.).

Patrz również: Zawieszenie postępowania (inny brak aktywności stron).