Musiał Krzysztof J., Doręczenie pełnomocnikowi

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 5 października 2021 r.
Autorzy:

Doręczenie pełnomocnikowi

Doręczenie pełnomocnikowi

Doręczenie pełnomocnikowi

Procedura ma na celu przedstawienie zasad doręczania pism profesjonalnemu pełnomocnikowi strony.

Doręczenie pełnomocnikowi organ podatkowy organ podatkowy warunki doręczenia zrealizowanie procedury doręczenia wskazanie adresu złożenie pełnomocnictwa doręczenie faktyczne doręczenie zastępcze profesjonalny pełnomocnik inni pełnomocnicy środki komunikacji elektronicznej siedziba organu podatkowego (!) wystąpienie  przesłanki  doręczenia pisma  pełnomocnikowi sposób doręczania pism tradycyjny sposób doręczania pism elektroniczny sposób doręczania pism rodzaj pełnomocnika tak nie zasada okazjonalnie okazjonalny podstawowy

Krok: (!) wystąpienie przesłanki doręczenia pisma pełnomocnikowi

Jeżeli strona działa przez pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi pod adresem wskazanym w pełnomocnictwie.

W toku każdego rodzaju postępowania (czynności sprawdzających, kontroli podatkowej czy właściwego postępowania jurysdykcyjnego) organ podatkowy:

– informuje pełnomocnika strony o podejmowanych czynnościach bądź rozstrzygnięciach,

– prosi lub żąda określonego zachowania od strony postępowania.

Aby skutecznie poinformować pełnomocnika lub wezwać stronę poprzez pełnomocnika, musi mu doręczyć pismo. Doręczenie jest czynnością procesową, uregulowaną w rozdziale 5 Działu IV ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.) - dalej o.p., do której organ podatkowy musi się stosować.

Doręczenie jest niezwykle istotnym elementem procesowym. To od poprawności doręczenia zależy skuteczność podejmowanych przez organ podatkowy czynności w danym postępowaniu (np. wprowadzenie do obrotu prawnego decyzji), a także uprawnień strony (np. liczenie terminu do wniesienia odwołania). Brak potwierdzenia doręczenia pisma jest równoznaczny z brakiem jego doręczenia.

Gdy doręczenie pisma nastąpi zarówno do strony, jak i do jej pełnomocnika, wszelkie konsekwencje procesowe są istotne w stosunku do doręczenia pisma pełnomocnikowi. Doręczenie pisma stronie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Należy rozróżnić sposób doręczania pism pełnomocnikowi nieprofesjonalnemu (każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych) oraz pełnomocnikowi profesjonalnemu (adwokat, doradca podatkowy, radca prawny). Sposób doręczania pełnomocnikowi nieprofesjonalnemu jest identyczny, jak doręczenie osobie fizycznej (zob. procedura Doręczenie tradycyjne osobie fizycznej) (K.J. Musiał, Ochrona prawa do prywatności pełnomocnika w postępowaniu podatkowym, Przegląd Podatkowy 2010, nr 7).

Uwaga! Ryzyko: Wysłanie (złożenie) odwołania kończy reprezentację strony przez pełnomocnika w postępowaniu podatkowym przed I instancją (zob. wyrok NSA z 14.03.2013 r., II FSK 1483/11). Wszelka inna korespondencja organu będzie kierowana wyłącznie do strony, mimo że może mieć związek ze sprawą (np. zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia).

Pełnomocnicy oraz mocodawcy (strona) zapominają o zgłoszeniu do organu faktu o zaprzestaniu reprezentowania strony (wygaśnięcia/wycofania pełnomocnictwa). Skutkuje to nieraz odebraniem korespondencji przeznaczonej do strony, która może wywoływać określone skutki materialno-prawne (bieg terminu do odwołania).

Krok: sposób doręczania pism

W zależności od zaistniałej sytuacji organ podatkowy organ podatkowy jest związany ścisłymi regułami doręczenia pism profesjonalnym pełnomocnikom. Może je doręczać albo w drogą elektryczną albo osobiście w siedzibie urzędu.