Doręczenie osobie innej niż fizyczna - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Doręczenie osobie innej niż fizyczna

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Doręczenie osobie innej niż fizyczna

Doręczenie osobie innej niż fizyczna

Doręczenie osobie innej niż fizyczna

Procedura ma na celu przedstawienie zasad doręczania pism osobom prawnym oraz jednostkom niemającym osobowości prawnej.

Doręczenie osobie innej niż fizyczna organ podatkowy organ podatkowy dodatkowe miejsca doręczania pism reprezentant podmiotu siedziba organu podatkowego skrytka pocztowa alternatywne miejsce doręczania pism procedura doręczeniowa wystąpienie przesłanki doręczenia pisma stronie tradycyjny sposób doręczania pism podstawowe miejsca doręczenia siedziba miejsce prowadzenia działalności

Krok: wystąpienie przesłanki doręczenia pisma stronie

W toku każdego rodzaju postępowania (czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, właściwego postępowania jurysdykcyjnego) organ podatkowy:

– informuje stronę o podejmowanych czynnościach bądź rozstrzygnięciach,

– prosi lub żąda określonego zachowania od strony postępowania.

Aby skutecznie poinformować lub wezwać stronę, organ musi jej doręczyć pismo. Doręczenie jest czynnością procesową uregulowaną w rozdziale 5 działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) - dalej o.p., do której organ podatkowy musi się stosować.

Doręczenie jest niezwykle istotnym elementem procesowym. To od poprawności doręczenia zależy skuteczność podejmowanych przez organ podatkowy czynności w danym postępowaniu (np. wprowadzenie do obrotu prawnego decyzji), a także realizacji uprawnień strony (np. liczenie terminu do wniesienia odwołania). Brak potwierdzenia doręczenia pisma jest równoznaczny z brakiem jego doręczenia.

Jeśli strona ustanowiła pełnomocnika, organ doręcza pisma temu pełnomocnikowi (zob. procedura Doręczenie pełnomocnikowi).

Strona, która udzieliła pełnomocnictwa czasami może być zaskoczona poprzez odebranie korespondencji skierowanej bezpośrednio do niej, będąc błędnie przeświadczoną o przejęciu całości kontaktów z organem przez pełnomocnika. To generuje ryzyko doręczeń zastępczych (zob. procedura Doręczenie faktyczne i zastępcze dla formy tradycyjnej).

Krok: tradycyjny sposób doręczania pism

Omawianej tematyki dotyczy procedura Doręczenia w postępowaniu podatkowym.