Musiał Krzysztof J., Doręczenia w postępowaniu podatkowym

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 lipca 2022 r.
Autorzy:

Doręczenia w postępowaniu podatkowym

Doręczenia w postępowaniu podatkowym

Doręczenia w postępowaniu podatkowym

Procedura ma na celu przedstawienie zasad doręczania pism stronie w każdym postępowaniu podatkowym.

Doręczenia w postępowaniu podatkowym organ podatkowy organ podatkowy portal podatkowy (w zaniku) adres elektroniczny (ePUAP i e-US) elektroniczny sposób doręczania pism procedura doręczeniowa sposób doręczenia tradycyjny sposób doręczania pism operator pocztowy pracownik lub upoważniony profesjonalny pełnomocnik strona - inna niż osoba fizyczna strona - osoba fizyczna wystąpienie przesłanki doręczenia pisma adresat sposób wygenerowania pisma operator dla usługi hybrydowej pismo z podpisem odręcznym wydruk pisma elektronicznego plik z podpisem elektronicznym zapasowy podstawowy tradycyjnie hybrydowo elektronicznie

Krok: wystąpienie przesłanki doręczenia pisma

W toku każdego rodzaju postępowania (czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, właściwego postępowania jurysdykcyjnego) organ podatkowy:

– informuje stronę o podejmowanych czynnościach bądź rozstrzygnięciach,

– prosi lub żąda określonego zachowania od strony postępowania.

Aby skutecznie poinformować lub wezwać stronę, organ musi jej doręczyć pismo. Doręczenie jest czynnością procesową uregulowaną w przepisach rozdziału 5 działu IV ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.) - dalej o.p., do których organ podatkowy musi się stosować.

Nie dopuszcza się możliwości równoczesnego doręczania tej samej decyzji za pośrednictwem różnych podmiotów wymienionych w tym przepisie (wyrok NSA z 25.01.2011 r., I FSK 228/10).

Krok: pismo z podpisem odręcznym

Klasyczny sposób sporządzenia pisma, tj. wydruk komputerowy z odręcznym podpisem i pieczątkami.