Doręczenia w postępowaniu podatkowym - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Doręczenia w postępowaniu podatkowym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Doręczenia w postępowaniu podatkowym

Doręczenia w postępowaniu podatkowym

Doręczenia w postępowaniu podatkowym

Procedura ma na celu przedstawienie czynności prowadzących do doręczenia pism stronie w każdym postępowaniu podatkowym.

Doręczenia w postępowaniu podatkowym organ podatkowy organ podatkowy funkcjonariusz celny portal podatkowy (!) adres  elektroniczny  (ePUAP) elektroniczny sposób doręczania pism upoważniona osoba procedura doręczeniowa sposób doręczenia tradycyjny sposób doręczania pism operator pocztowy pracownik profesjonalny pełnomocnik strona - inna niż osoba fizyczna strona - osoba fizyczna wystąpienie przesłanki doręczenia pisma adresat sposób wygenerowania pisma wydruk z podpisem odręcznym wydruk pisma elektronicznego plik z podpisem elektronicznym tradycyjnie tradycyjnie/ elektronicznie elektronicznie

Krok: wystąpienie przesłanki doręczenia pisma

W toku każdego rodzaju postępowania (czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, właściwego postępowania jurysdykcyjnego) organ podatkowy:

– informuje stronę o podejmowanych czynnościach bądź rozstrzygnięciach,

– prosi lub żąda określonego zachowania od strony postępowania.

Aby skutecznie poinformować lub wezwać stronę, organ musi jej doręczyć pismo. Doręczenie jest czynnością procesową uregulowaną w przepisach rozdziału 5 działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) - dalej o.p., do których organ podatkowy musi się stosować.

Nie dopuszcza się możliwości równoczesnego doręczania tej samej decyzji za pośrednictwem różnych podmiotów wymienionych w tym przepisie (wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2011 r., I FSK 228/10).

Krok: wydruk z podpisem odręcznym

Klasyczny sposób sporządzenia pisma, tj. wydruk komputerowy z odręcznym podpisem i pieczątkami