Doręczenia pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Doręczenia pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 maja 2019 r.
Autor:

Doręczenia pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Krok: podmiot dokonujący doręczeń

Sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione przez sąd osoby lub organy albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na warunkach określonych w art. 74a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a.

Do doręczania pism w postępowaniu sądowym przez operatora pocztowego, stosuje się tryb doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym, jeżeli przepisy rozdziału 4 p.p.s.a., nie stanowią inaczej.

Doręczenia pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym odbierający pismo odbierający pismo potwierdzenie odbioru sądwnioskodawca sądwnioskodawca warunki ustanowienia kuratora operator pocztowy,pracownik sądu,inne upoważnione osoby lub organy operator pocztowy,pracownik sądu,inne upoważnione osoby lub organy miejsce doręczeń doręczenia żołnierzom zasadniczej służby wojskowej oraz osobom pozbawionym wolności doręczenie stronie, której miejsce pobytu nie jest znane oraz jednostkom organizacyjnym, które nie mają organów albo których organy są nieznane z siedziby doręczenia przy ustanowieniu przez stronę pełnomocnika jeden pełnomocnik reprezentujący kilka osób (!) kilku  pełnomocników  jednej strony doręczenia w dni ustawowo wolne od pracy oraz w porze nocnej (!) odmowa  przyjęcia pisma  przez adresata brak możliwości doręczenia w żaden wskazany powyżej sposób (!) doręczenie  zastępcze osobie  fizycznej doręczenie pism osobie fizycznej (!) doręczenie pism  osobie prawnej oraz  jednostce  organizacyjnej  nieposiadającej  osobowości prawnej doręczanie pism przedsiębiorcom oraz wspólnikom spółek handlowych strona strona obowiązek zawiadomienia o każdej zmianie miejsca zamieszkania, adresu do doręczeń lub siedziby. radca prawny lub adwokat radca prawny lub adwokat (!) szczególny  sposób wymieniania  pism pomiędzy  profesjonalnymi  pełnomocnikami sąd sąd nieuzasadnione żądanie ustanowienia kuratora podmiot dokonujący doręczeń doręczenie pism przez sąd za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Krok: (!) szczególny sposób wymieniania pism pomiędzy profesjonalnymi pełnomocnikami

W toku sprawy adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi doręczają sobie nawzajem pisma bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty lub przesyłką poleconą.

W treści pisma procesowego wniesionego do sądu zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą.

Doręczenie adresatowi może nastąpić także przez wręczenie mu pisma bezpośrednio w sekretariacie sądu.

Powyższe zasady nie mają zastosowania w przypadku doręczenia pism wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego, które mogą być doręczone w takiej formie stronie przeciwnej.

Uwaga! Ryzyko: Pisma niezawierające powyższego oświadczenia podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku. Powyższe nie dotyczy wniesienia skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Krok: obowiązek zawiadomienia o każdej zmianie miejsca zamieszkania, adresu do doręczeń lub siedziby.

Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie miejsca zamieszkania, adresu do doręczeń (w tym adresu elektronicznego) lub siedziby.

W razie zaniedbania tego obowiązku pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany. O powyższym obowiązku i skutkach jego niedopełnienia sąd powinien pouczyć stronę przy pierwszym doręczeniu (nie stosuje się do doręczenia skargi o wznowienie postępowania).