Wiśniewski Jarosław T., Doręczanie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 5 października 2021 r.
Autorzy:

Doręczanie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

Doręczanie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

Doręczanie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Ustawa z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320) – dalej u.d.e. – reguluje nowe zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.

Doręczenie elektroniczne może być powiązane albo z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, świadczoną przez tzw. operatora wyznaczonego (obecnie Poczta Polska SA), z której korzystać zobligowane będą podmioty publiczne oraz niektóre podmioty niepubliczne, albo z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, świadczoną przez prywatnych dostawców usług zaufania (w rozumieniu przepisów ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej).

Doręczanie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego operator wyznaczony operator wyznaczony przesłanie dowodu nadania wystawienie dowodu otrzymania przesłanie dowodu otrzymania wystawienie dowodu nadania odbiorca odbiorca odebranie korespondencji otrzymanie korespondencji upływ 14-dniowego terminu czy odbiorca jest podmiotem publicznym 14-dniowy termin na odebranie korespondencji wpływ korespondencji nadawca nadawca wpływ dowodu nadania dowód nadania dowód otrzymania wpływ dowodu otrzymania możliwość skorzystania z usługi nadanie korespondencji tak nie

Krok: możliwość skorzystania z usługi

Z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego skorzystać mogą tylko podmioty, którym operator wyznaczony udostępnił skrzynkę doręczeń w rozumieniu art. 2 pkt 9 u.d.e. (art. 38 ust. 5 u.d.e.), do doręczeń elektronicznych, przyporządkowaną do adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, zobowiązane są podmioty publiczne (art. 8 u.d.e.). Podmioty niepubliczne mogą posiadać albo adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, albo adres elektroniczny powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 10 u.d.e.). Adresy do doręczeń elektronicznych powiązane z usługami rejestrowanego doręczenia elektronicznego wpisywane są do stanowiącej rejestr publiczny bazy adresów elektronicznych.

Usługa nie zawsze jest dopuszczalna bądź możliwa (zob. art. 3, 5, 6 u.d.e.).

Krok: nadanie korespondencji

Nadawca wysyła dokument elektroniczny w rozumieniu art. 2 pkt 2 u.d.e. z posiadanej przez siebie skrzynki doręczeń w rozumieniu art. 2 pkt 9 u.d.e., przyporządkowanej do adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Operator wyznaczony (obecnie Poczta Polska SA) zapewnia zabezpieczenie wysłania i otrzymania danych zaawansowaną pieczęcią elektroniczną w sposób wykluczający możliwość niewykrywalnej zmiany danych (art. 38 ust. 3 pkt 3 u.d.e.).