Wiśniewski Jarosław T., Doręczanie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi hybrydowej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 5 października 2021 r.
Autorzy:

Doręczanie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi hybrydowej

Doręczanie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi hybrydowej

Doręczanie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi hybrydowej

Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2320; dalej u.d.e.) reguluje nowe zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.

Doręczenie elektroniczne może być powiązane albo z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, świadczoną przez tzw. operatora wyznaczonego (obecnie Poczta Polska SA), z której korzystać zobligowane będą podmioty publiczne oraz niektóre podmioty niepubliczne, albo z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, świadczoną przez prywatnych dostawców usług zaufania (w rozumieniu przepisów ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej).

Publiczna usługa hybrydowa jest z kolei wykorzystywana przez podmiot publiczny, jeżeli przy doręczaniu korespondencji nie może on skorzystać z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Doręczanie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi hybrydowej adresat adresat przesyłka listowa odbiór przesyłki listowej operator wyznaczony operator wyznaczony wykonanie usługi doręczenia przesyłki listowej przesłanie dokumentu elektronicznego potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej wystawienie dokumentu elektronicznego potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej wystawienie dowodu odebrania korespondencji czy można przekształcić dokument elektroniczny w przesyłkę listową? wysłanie informacji o braku możliwości przekształcenia przekształcenie dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową wpływ dokumentu elektronicznego podmiot publiczny podmiot publiczny brak możliwości przekształcenia wpływ dowodu odebrania korespondencji wpływ dokumentu elektronicznego potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej dowód odebrania korespondencji otrzymanie informacji o braku możliwości przekształcenia potwierdzenie przekształcenia dokumentu elektronicznego otrzymanie potwierdzenia przekształcenia dokumentu elektronicznego możliwość skorzystania z usługi dokument elektroniczny potwierdzający odbiór przesyłki rejestrowanej nadanie dokumentu elektronicznego nie tak

Krok: możliwość skorzystania z usługi

W myśl art. 5 u.d.e. podmiot publiczny doręcza korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej w przypadku:

1) braku możliwości doręczenia korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych zgodnie z art. 4 u.d.e. albo

2) gdy posiada on wiedzę, że osoba fizyczna posiadająca adres do doręczeń elektronicznych została pozbawiona wolności.

Usługa nie zawsze jest dopuszczalna bądź możliwa (zob. art. 3, 6 u.d.e.).

Krok: nadanie dokumentu elektronicznego

Nadawca wysyła dokument elektroniczny w rozumieniu art. 2 pkt 2 u.d.e. z posiadanej przez siebie skrzynki doręczeń w rozumieniu art. 2 pkt 9 u.d.e., przyporządkowanej do adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Operator wyznaczony (obecnie Poczta Polska SA) zapewnia zabezpieczenie wysłania i otrzymania danych zaawansowaną pieczęcią elektroniczną w sposób wykluczający możliwość niewykrywalnej zmiany danych (art. 38 ust. 3 pkt 3 u.d.e.).