Bochentyn Adam, Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu

Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu

Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu

Zasadą wynikającą z kodeksu postępowania administracyjnego jest udział w postępowaniu administracyjnym jego stron (czyli podmiotów, których interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo które żądają czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek). Udział w postępowaniu organizacji społecznych nie wynika z istnienia po ich stronie własnego interesu prawnego, lecz przemawia za tym wyłącznie interes społeczny. Organizacja społeczna może żądać dopuszczenia jej do udziału w toczącym się postępowaniu pod warunkiem spełnienia przesłanek zawartych w art. 31 § 1 k.p.a. Oznacza to, że żądanie może być kierowane, gdy postępowanie wszczynane jest zarówno na wniosek, jak i z urzędu przez organ administracji. Nie ma ograniczenia co do rodzaju postępowania, a zatem organizacja społeczna może żądać dopuszczenia jej do postępowania przed organem pierwszej lub drugiej instancji (czyli prowadzonym w trybie zwykłym), ale również w dowolnym trybie nadzwyczajnym, również w każdej instancji. Dodatkowo, zgodnie z treścią przepisu art. 31 § 1a k.p.a., organizacja społeczna może brać udział w postępowaniu w imieniu i na rzecz będącego stroną postępowania:

1) pracownika delegowanego na terytorium RP,

2) pracownika delegowanego z terytorium RP,

3) pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP,

4) pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP.

Warunkiem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu jest uzyskanie zgody strony, w imieniu i na rzecz której zamierza w tym postępowaniu brać udział.

Warto odnotować, że dopuszczona do postępowania organizacja społeczna nie może dokonywać prawnych skutecznie czynności, które odnoszą się do dysponowania postępowaniem, a więc w szczególności nie może żądać umorzenia postępowania, jego zawieszenia ani nie może zawrzeć ugody, żądać wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.

Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu organ organ pozostawienie bez rozpoznania przekazanie według właściwości postanowienie o dopuszczeniu organizacji społecznej do udziału w postępowaniu stwierdzenie, że postępowanie dotyczy osób trzecich weryfikacja zgody strony na udział organizacji w postępowaniu weryfikacja celów statutowych organizacji społecznej czy żądanie wniosła organizacja, o której mowa w art. 31 § 1a k.p.a.? ocena interesu społecznego postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu odebranie żądania badanie właściwości organu sprawdzenie wymogów formalnych żądania stwierdzenie, że postępowanie jest w toku organizacja społeczna organizacja społeczna żądanie dopuszczenia do udziału w postępowaniu tak nie brak jest zgodny niezgodny tak nie brak jest właściwy niewłaściwy spełnia nie spełnia tak nie

Krok: żądanie dopuszczenia do udziału w postępowaniu

Z żądaniem dopuszczenia do toczącego się postępowania organizacja społeczna może wystąpić w dowolnym momencie, a zatem zarówno w postępowaniu zwykłym (przed organem I i II instancji), jak i w postępowaniu nadzwyczajnym.

Podanie wnoszone jest najczęściej pisemnie w formie prawnej zgodnej ze statutem organizacji społecznej.

Krok: odebranie żądania

Podanie zostaje złożone do organu z dniem, w którym do niego wpłynęło. W tym przypadku nie liczy się więc dzień np. nadania jego na poczcie, ale dopiero moment doręczenia organowi (dzień wpływu do kancelarii, biura podawczego organu). Dopiero bowiem od tej chwili organ, który otrzymał podanie, ma możliwość zapoznania się z nim i podjęcia właściwych czynności.

Gdy postępowanie się zakończyło, a następnie wpłynęło żądanie organizacji społecznej dopuszczenia jej do udziału w toczącym się postępowaniu, organ nie ma już możliwości zrealizowania oczekiwań organizacji.