Karkowska Dorota, Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autor:

Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Zgodnie z art. 67i ust. 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.) - dalej u.p.p. - jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla wydania orzeczenia wymaga wiadomości specjalnych, skład orzekający wojewódzkiej komisji zasięga opinii biegłego. Do powoływania biegłych w postępowaniu przed wojewódzką komisją odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania cywilnego (art. 67o u.p.p.). Dowód z biegłego może być przeprowadzony na wniosek stron lub z urzędu.

Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych biegły biegły zgoda na sporządzenie opinii odmowa sporządzenia opinii możliwe decyzje odebranie informacji komisja skład orzekający pracownik komisja skład orzekający pracownik przekazania akt sprawy biegłemu wynagrodzenie za sporządzoną opinię przesłanie opinii biegłego zlecenie opinii uzupełniającej, odebranie ustnych wyjaśnień biegłego (w razie potrzeby) wyznaczenie dodatkowego terminu (w uzasadnionych przypadkach) zbadanie przesłanek wyłączenia biegłego odebranie oświadczenia o braku konfliktu interesów ustalenie terminu przygotowania opinii oraz miejsca i adresu okazania biegłemu materiału dowodowego zwrócenie się do biegłego odebranie wniosku odebranie ustnych wyjaśnień biegłego (w razie potrzeby) dowód z urzędu decyzja o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego wybór biegłego odebranie informacji przygotowanie akt sprawy uczestnik uczestnik wniosek dowodowy

Krok: wniosek dowodowy

Każda ze stron postępowania może złożyć wniosek dowodowy o powołanie biegłego (art. 278 k.p.c. nie ma odpowiedniego zastosowania do postępowania komisyjnego na podstawie odesłania art. 67o u.p.p.).

Wniosek dowodowy może mieć formę pisemną lub ustną.

Złożenie pisemnego wniosku dowodowego o powołanie biegłego może mieć miejsce:

przed otwarciem posiedzenia składu orzekającego wojewódzkiej komisji - zarówno wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, jak również stanowiska podmiotu leczniczego i ubezpieczyciela, przedstawione w trybie określonym w art. 67d ust. 6 u.p.p. mogą zawierać wnioski dowodowe;

przed otwarciem posiedzenia składu orzekającego wojewódzkiej komisji - wnioski dowodowe mogą zastać złożone odrębnymi pismami, niezależnie od złożonego wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, stanowiska podmiotu leczniczego i ubezpieczyciela w trybie określonym w art. 67d ust. 6 u.p.p.;

po otwarciu posiedzenia składu orzekającego wojewódzkiej komisji, w trakcie postępowania przed komisją - wnioski dowodowe mogą być składane odrębnymi pismami.

Złożenie ustnego wniosku dowodowego ma miejsce w trakcie posiedzenia składu wojewódzkiej komisji. Ustne wnioski dowodowe mogą być zgłaszane po wywołaniu sprawy, jak również po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

Patrz również procedury: Dowód ze świadka w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. zdarzeń medycznych oraz Dokumentacja jako dowód w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. zdarzeń medycznych.

Krok: dowód z urzędu

Każda ze stron postępowania może złożyć wniosek dowodowy o powołanie biegłego (art. 278 k.p.c. nie ma odpowiedniego zastosowania do postępowania komisyjnego na podstawie odesłania art. 67o u.p.p.).

Wniosek dowodowy może mieć formę pisemną lub ustną.

Złożenie pisemnego wniosku dowodowego o powołanie biegłego może mieć miejsce:

przed otwarciem posiedzenia składu orzekającego wojewódzkiej komisji - zarówno wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, jak również stanowiska podmiotu leczniczego i ubezpieczyciela, przedstawione w trybie określonym w art. 67d ust. 6 u.p.p. mogą zawierać wnioski dowodowe;

przed otwarciem posiedzenia składu orzekającego wojewódzkiej komisji - wnioski dowodowe mogą zastać złożone odrębnymi pismami, niezależnie od złożonego wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, stanowiska podmiotu leczniczego i ubezpieczyciela w trybie określonym w art. 67d ust. 6 u.p.p.;

po otwarciu posiedzenia składu orzekającego wojewódzkiej komisji, w trakcie postępowania przed komisją - wnioski dowodowe mogą być składane odrębnymi pismami.

Złożenie ustnego wniosku dowodowego ma miejsce w trakcie posiedzenia składu wojewódzkiej komisji. Ustne wnioski dowodowe mogą być zgłaszane po wywołaniu sprawy, jak również po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

Patrz również procedury: Dowód ze świadka w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. zdarzeń medycznych oraz Dokumentacja jako dowód w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. zdarzeń medycznych.